Multi-Param. Chemstrip 10 SG Visual IVD on Combur/Chemstrip/Nephur/Nitur