Multi-Param. Chemstrip 2 GP Visual IVD on Combur/Chemstrip/Nephur/Nitur