Multi-Param. Chemstrip 2 LN Visual on Combur/Chemstrip/Nephur/Nitur