Článek

Krok za krokem ke konsolidaci laboratoří Krajské nemocnice Liberec

Ing. Petr Cvejn, RNDr. Karolína Šírová Oddělení klinické biochemie, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 

ÚVOD

Krajskou nemocnici Liberec, a.s., (KNL) čeká období velkých změn. Po letech plánování a příprav se v dubnu tohoto roku začne budovat nová nemocniční budova – Centrum urgentní medicíny (datum dokončení 1. polovina 2026), jejíž součástí budou i nové prostory konsolidované laboratoře, ve které budou společně pracovat biochemici, hematologové, mikrobiologové a také pracovníci transfuzní služby (dosud pracuje každá odbornost v oddělené laboratoři, v různých budovách areálu KNL). Společná laboratoř bude vyžadovat velké změny v zaběhlých pracovních postupech. Největší změny nás čekají v oblasti příjmu vzorků, ale také v řešení pohybu vzorků laboratoří.

 

POTRUBNÍ POŠTA

Prvním krokem v přípravách nového laboratorního provozu bylo zavedení potrubní pošty, která spojuje všechny budovy nemocnice. Potrubní pošta byla zavedena 1. října 2022 ve zkušebním provozu, od 1. listopadu 2022 pak v ostrém provozu. Brzy po spuštění zkušebního provozu se ale ukázalo, že spojení s budovou T (Oddělení klinické hematologie a Transfuzní oddělení), která se nachází mimo hlavní areál nemocnice, není ideální. Nedostatek byl vyřešen velmi pružně a po dostavbě „výhybky“ funguje potrubní pošta rychle a plynule na všech odděleních KNL. Na Grafu 1 je zobrazena rychlost transportu vzorků potrubní poštou. 95 % vzorků dorazí do laboratoře do 9,27 minuty.

V laboratoři OKB máme celkem dvě stanice potrubní pošty – jednu pro rutinní a jednu pro statimový příjem. Stanice pro rutinní příjem je vybavena automatickou vykládkou vzorků z patrony; ve statimové laboratoři se musí vzorky z patrony vykládat ručně. Automatická vykládka je velkým krokem vpřed, zvláště co se týče automatizace provozu.

Potrubní poštou posíláme všechny typy vzorků s výjimkou likvoru. Transport „Astrupu“ (vyšetření acidobazické rovnováhy) je také bezproblémový, zatím jsme nenarazili na žádné komplikace. 

Pro sestrojení grafu bylo využito celkem 22 620 hodnot pocházejících z měsíce prosince 2022. 95 % vzorků se do laboratoře dostalo do 9,27 minuty. Odlehlé hodnoty byly odstraněny.

 

graf
tab

Důvodem bylo mytí jehly na modulu c 503. Při spuštění této údržby analyzátor nedovoloval mytí jehly na modulu c 503 za vypnutým ISE. Nakonec tedy musel být druhý ISE modul zapnutý, ale v režimu stand-by (tedy vzorky se na něm stále neměřily, ale bylo možné na něm provádět údržby). Při provozu na jednom ISE jsme ale po nějaké době přišli na to, že se nám každý měsíc ucpává a vyžaduje důkladné promytí (které se standardně provádí jednou za 3 měsíce). Momentálně tedy používáme obě ISE, což je přínosem hned z několika důvodů. Došlo k úplnému vymizení ucpávání ISE každý měsíc a v případě poruchy jednoho z modulů není nutné zastavovat provoz analyzátoru.

LINKA cobas® pro

Dalším krokem v přípravě na konsolidaci laboratoří byla výměna hlavní analytické linky. V minulosti využívaný a námi oblíbený analyzátor cobas® 8000 (v konfiguraci ISE-c702-c502) byl v únoru minulého roku nahrazen svým mladším bratříčkem, analyzátorem cobas® pro (v konfiguraci ISE-c503-ISE-c503) (viz Obr. 1) tak, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu. Výkonnostní charakteristiky obou řad analytických modulů cobas® 8000 a cobas® pro shrnuje Tab. 1.

Z Tab. 1 je patrné, že celkový výkon nové analytické linky je menší než výkon jejího předchůdce. Nicméně přes snížení výkonu hlavní analytické linky nedošlo k výraznému prodloužení TAT (turnaround time), viz Graf 2, sloupce A a B.

Nižší instalovaný výkon nové analytické linky cobas® vyvolal obavy, že analyzátor nezvládne zpracovat všechny rutinní vzorky do konce pracovní doby. Tyto obavy se naštěstí ukázaly jako neopodstatněné.

Vzhledem ke stejnému výkonu ISE jednotky na cobas® 8000 a cobas® pro bylo při instalaci rozhodnuto, že druhý modul bude vypnutý (režim power off). Důvodem bylo snížení nákladů na provoz, co se roztoků a elektrod týče. V prvních pár dnech po instalaci jsme zjistili, že jednotka c 503 za vypnutým ISE modulem je tímto řešením lehce omezena. Tento problém byl objeven ve chvíli, kdy se analyzátor při odpolední údržbě, která končí vypnutím analyzátoru, nevypnul.

Obr. 1 cobas

KONSOLIDACE ÚSEKU IMUNOCHEMIE

Úsek imunochemie v naší laboratoři tvořilo donedávna 5 analyzátorů od různých výrobců, s různým spektrem metod a různou úrovní vytížení. Nejvytíženějším strojem je cobas® pro (v konfiguraci: e801-e801). V rámci přípravy na konsolidovaný provoz jsme si dali za cíl snížit stav našehopřístrojového parku imunochemie. Díky přesunu panelu stanovení pro diagnostiku onemocnění štítné žlázy na imunoanalyzátor cobas® pro e 801 a několika dalších vyšetření na analyzátor Architect (Abbott), bylo možné přestat provozovat analyzátor Alinity (Abbott). Tento krok přinesl řadu výhod i do stávajícího provozu, a to hlavně z důvodu úspory lidských zdrojů. U řady vzorků je také možné ušetřit přípravu jednoho alikvotu, který putoval právě na analyzátor Alinity. 

Od převodu panelu štítné žlázy na analyzátor cobas® pro e 801 jsme si také slibovali zvýšení rychlosti zpracování vzorků ve smyslu sníženého TAT (turnaround time). Tento předpoklad se ale nenaplnil, TAT v naší laboratoři se po převodu panelu štítné žlázy významně nezměnil (viz Graf 2, sloupce B a C). Z toho je možné usuzovat, že limitujícím krokem v rychlosti celého procesu není postupná analýza některých vzorků z primární zkumavky, ale rychlost zpracování vzorků na analyzátoru cobas® pro e 801. Tento fenomén je ale naprosto pochopitelný, uvědomíme-li si, že analyzátor cobas® pro e 801 zpracovává naprostou většinu imunochemických metod v naší laboratoři. 

Při převodu panelu metod štítné žlázy bylo nutné provést srovnávací studii mezi výsledky jednotlivých analyzátorů. Jako příklad zde uvádíme srovnatelnost výsledků TSH (viz Graf 3). Z tohoto grafu je patrné, že metody vzájemně korelují, nicméně proporcionální odchylka je signifikantní. Nedostačující srovnatelnost mezi stanovením TSH různých firem je již dobře známá z literatury a představuje přetrvávající výzvu pro imunochemickou analýzu (Mirjanic-Azaric et al., 2020; Rahmani et al., 2014).

Vývoj TAT

 

 

 

Graf 2: Vývoj TAT (turnaround time) pro jednotlivé konfigurace laboratoře 

Konfigurace A značí původní stav laboratoře v roce 2021. Konfigurace B je stav laboratoře od 2/2022 do 10/2022, kdy byla nainstalována linka cobas® pro, a konečně konfigurace C je stav trvající od 11/2022 do současnosti, kdy je instalována linka cobas® pro a ještě je přidán panel vy- šetření TSH na navazující imunochemickou linku cobas® pro e 801. Jednotlivé datové soubory byly vyexportovány z laboratorního systému, a to vždy pro období ½ roku, kdy trvala daná konfigurace. Po vyloučení odlehlých hodnot jednotlivé datové řady obsahují mezi 476 155 až 496 715 datových bodů.

Zoufalý analytik
Obr. 3

ZMĚNY V LABORATORNÍM SYSTÉMU – CENTRÁLNÍ PŘÍJEM

Zavedení centrálního příjmu je pro naši laboratoř jednou z největších výzev při přípravě nových prostor. Dosavadní systém zadávání mnohých žádanek do koncových bloků (Astrup, likvor, vzorky od některých ambulantních specialistů – diabetologů atd.) neobstojí v provozu, kdy je třeba přijímat v jednom místě jak statimové, tak rutinní vzorky, a to hned několika odborností. Abychom zamezili zmatkům po přestěhování provozu, začali jsme se připravovat na centrální příjem již v tomto roce. 

Tento úkol vyžaduje velké změny laboratorního provozu a také poměrně rozsáhlou přestavbu našeho laboratorního systému OpenLims od firmy STAPRO s. r. o. 

Prvním úkolem bylo přičlenění příjmu Astrupů ke statimovému příjmu. Oproti zaběhlému systému, kdy se Astrupy zapisovaly přímo v astrupové laboratoři do koncového bloku, jsme přistoupili k zápisu Astrupů přímo do entrálního příjmu statimové laboratoře. Tento systém je výhodný zejména v čase pohotovostních služeb, kdy jsou Astrupy doručeny potrubní poštou do statimové laboratoře a bez nutnosti přenášení je možné je hned na místě spolu s ostatními vzorky zapsat.

Do statimové laboratoře přichází průvodka elektronické žádanky se vzorkem pro stanovení krevních plynů. Vzorek přichází do laboratoře označen jménem a rodným číslem pacienta. Žádance je přiděleno laboratorní číslo a je následně zapsána do laboratorního systému. V okamžiku zápisu vzorku do systému se tiskne štítek s laboratorním číslem vzorku, který je pak načten do přístroje ABL835 (firmy Radiometer) v astrupové laboratoři.

Palčivým problémem, se kterým jsme se potýkali, byl způsob, jakým přeneseme do analyzátoru teplotu pacienta a procento jím vdechovaného kyslíku, což vede ke zpřesnění výsledků měření. Import těchto hodnot z laboratorního systému přímo do analyzátoru bohužel přístroj neumožňoval, a tak jsme museli přijít s jiným řešením. Po několika týdnech beznaděje (Obr. 2) se nám ale nakonec podařilo zahrnout všechny potřebné údaje pro měření (teplotu pacienta, procento vdechovaného kyslíku i seznam metod) do textu, který se tiskne na štítek pro označení vzorku při příjmu (Obr. 3). Tento krok umožnil zefektivnit analýzu Astrupů a zbavil nás nutnosti přenášet žádankové listy z příjmové statimové laboratoře do astrupové laboratoře.

ZEMĚ NA OBZORU

V následujících týdnech a měsících nás čeká ještě mnoho a mnoho podobných změn „průtoku“ vzorků laboratoří, např. při příjmu likvorů, ale i celé řady více či méně specializovaných vyšetření. Postupujeme metodou „mírného pokroku v mezích zákona“, a tak doufáme, že do otevření nové budovy budeme plně připraveni a nový systém bude dostatečně zaběhaný. Houpeme se na vlnách nejistot od organizace centrálního příjmu pro několik specializací až po obavy, zda bude v nových prostorách dostatek místa okolo kávovaru. Krok za krokem, pomalu, ale neochvějně směřujeme k naší budoucnosti v konsolidované laboratoři v nové budově Centra urgentní medicíny v Liberci.

Graf 3
Šírová
Ing. Petr Cvejn

RNDr. Karolína Šírová

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Kontakt: [email protected]

V roce 2020 ukončila studium na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy, obor Odborný pracovník v laboratorních metodách. Od ukončení studia pracuje na oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec a.s.

 

 

 

Ing. Petr Cvejn

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

Kontakt: [email protected] 

Vystudoval obor nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci, po nadějném začátku kariéry v laboratořích uranových dolů společnosti DIAMO, státní podnik, nastoupil v roce 2021 jako analytik na Oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec, a.s. Od roku 2023 je doktorandem na UK v oboru fyzikální chemie, kde se věnuje kvantově mechanickému modelování reakčních mechanismů. Ve volném čase rád čte, toulá se po horách a věnuje se netradičním sportům (HEMA –Historical European Martial Arts).

Reference:

MIRJANIC-AZARIC, Bosa; JERIN, Ales; RADIC, Zana. Thyroid stimulating hormone values of clinical decisions of hypothyroidism measurement by three different automated immunoassays. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 2020, 80.2: 151-155.

RAHMANI, Nawal; SEBBA, El-Houcine; BENHAMZA, Noussaiba. Comparison between two automated immunoassay methods for TSH: Architect ci8200® versus cobas e411. Global Journal of Research and Review, 2014.

Následující přístroje jsou zdravotnickými prostředky in vitro. Jsou určeny pouze k použití laboratorními profesionály vyškolenými v laboratorní technice a instruovanými v používání systému. Více informací najdete na go.roche.com/Navody.

cobas® pro integrated solutions je plně automatizovaný počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály biochemických, imunochemických a ionselektivních parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách, aj. Systém je vytvořen modulárně použitím analytických jednotek cobas c 503 a cobas e 801. K analýze uvedených typů vzorků systém využívá potenciometrii pro stanovení elektrolytů (NA+, CL-, K+) na jednotce ISE, fotometrii na fotometrickém modulu cobas c 503 a technologii elektrochemiluminiscence na imunochemickém modulu cobas e 801.

Systém cobas® 8000 modular analyzer series je plně automatizovaný počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály biochemických, imunochemických a ionselektivních parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách, aj. Systém je vytvořen modulárně použitím modulů cobas c 502, cobas c 701, cobas c 702 společně s cobas e 602 a cobas e 801. K analýze uvedených typů vzorků systém využívá potenciometrii pro stanovení elektrolytů (Na+, Cl-, K+) na jednotce ISE, fotometrii na fotometrických modulech cobas c 502, cobas c 701, cobas c 702 a technologii elektrochemiluminiscence na imunochemických modulech cobas e 602 a cobas e 801.