Andet

Beskrivelse omkring NT-proBNP til internet side

NT-proBNP

NT-proBNP er en specifik biomarkør for stræk på myocytten i hjertet, som betyder, at ved enhver form for overbelastning af hjertet udskilles NT-proBNP til blodbanen. Der er en lineær sammenhæng mellem niveauet af NT-proBNP og belastningen af hjertemusklen. Des højere niveau des større er belastningen af hjertet.1

Markøren anbefales derfor i udredning og behandling af patienter med hjertesvigt.2 Analysen er desuden beregnet til risikostratificering af patienter med akut koronarsyndrom og kongestiv hjerteinsufficiens

NT-proBNP anvendes i triage af patienter mistænkt for hjertesvigt. Med en cutoff-værdi på < 125 pg/mL, kan det med 97,5 % sikkerhed udelukkes, at patienten har hjertesvigt.3 Ved NT-proBNP-værdier >125 pg/mL henvises patienten til kardiologisk afdeling med henblik på ekkokardiografi.

Markøren/NT-proBNP har altså en høj Negativ Prædiktiv Værdi (NPV). 

NT-proBNP anvendes som companion diagnostics til nyere medicinske behandlinger af hjertesvigt. Det kræver således, at patienten er fuldt optitreret i basishjertesvigtsbehandling samt en NT-proBNP >600 pg/mL, for at eks. ARNI-behandling kan opstartes.4

Cutoff-værdierne for så vel udelukkelse på <125 pg/mL samt værdien >600 pg/mL til klassificering og ordinering af ARNI-behandling er begge klinisk valideret med Roches Elecsys test som det eneste assay, og kan derfor betegnes som companion diagnostics til ARNI-behandling.5

Den største del af litteraturen, som belyser sammenhængen mellem NT-proBNP og kliniske udfald, er baseret på resultater målt med Roches Elecsys test. Testen har været kommercielt tilgængelig siden 2003. I de mere end 15 år er Elecsys NT-proBNP dokumenteret og godkendt til adskillige kliniske indikationer.

NT-ProBNP

Først i 2018 kom der andre udbydere af en NT-proBNP-test, og de tests har således ikke klinisk validerede indikationer for nuværende.

Der er ingen international standardisering af de markedsførte NT-proBNP-test, og derfor kan resultater målt på den ene metode ikke sammenlignes med resultater målt med en anden metode.6 Det betyder, at cutoff-værdien på > 600 pg/mL målt på Elecsys NT-proBNP ikke bare kan overføres til andre metoder, og det kan have store konsekvenser for patienterne, som kan risikere ikke at få livsforlængende behandling med ny medicin. Manglende standardisering er også kendt fra andre biomarkører, eks. Troponinerne.

Der er studier, der dokumenterer, at der er særlige regioner på NT-proBNP-molekylet, som glykosyleres i forskellig grad. Glykosylering bevirker, at antistoffer i testen, som skal binde på dette område, får sværere ved at binde sig til molekylet, og det vil resultere i en lavere pg/mL værdi.7 Desuden kan glykosyleringsgraden ændre sig på baggrund af komorbiditet og medicinsk behandling. Da antistofferne, som anvendes i de forskellige tests, ikke bindes på de samme aminosyre-frekvenser på NT-proBNP-molekylet, vil forskellene mellem tests kunne ændre sig, hvis patienten starter op med ny medicin eller har ændringer i anden sygdom. Netop derfor kan der ikke laves en metodesammenligning mellem tests fra forskellige leverandører. Kun klinisk validering på sammenlignelige patienter og i sammenlignelig behandling kan definere cutoff for hver enkelt test.

For nuværende er Roche Elecsys NT-proBNP den eneste companion diagnostics til al ny behandling af hjertesvigt.

 

Referencer:

1) Metodeblad

2) ESC guideline

3) Metodeblad

4) Medicin.dk

5) PARADIGM study

6) Effect of Neprilysin on assays Ibrahim

7) Daniels et al Role of BNP vs NT-proBNP testing, collon chavagnac D et al head to head comparison of 10, Saenger AK et al specificity of B-type Natriuretic peptide assays.