Nyheder

Portal til registrering af COVID-19 hurtigtests

Digital løsning til erstatning for manuel arbejdsgang på hospitalerne: Roche Diagnostics har udviklet portal til digitalisering af de analoge prøveresultater af COVID-19 hurtigtests.

 

COVID-19 hurtigtests har bevist deres berettigelse.

Antigen-hurtigtestene, der kom på markedet sidste efterår med henblik på hurtig detektion af potentielle smittespredere og anvendelse overfor specielle populationer og erhvervsgrupper, blev i december anerkendt af myndighederne som supplement til PCR-testning.

Hospitalernes frontpersonale er blandt de erhvervsgrupper, der for såvel deres egen som patienternes sikkerhed og hospitalernes drift er en fordel i at kunne teste for COVID-19 med hurtige svartider. Prøveresultaterne er analoge, og kræver derfor en ekstra proces at registrere i hospitalernes patientdatasystemer. Det omfatter for nærværende en manuel arbejdsgang.

 

Digital løsning med perspektiver

Derfor har Roche Diagnostics nu udviklet en helt ny feature i form af en portal, der udnytter infrastrukturen omkring de allerede eksisterende cobas® infinity POC og cobas® IT 1000 løsninger til at sikre en smidig, digital rapportering af de analoge resultater fra ikke kun Roche® SARS CoV-2 antigen- og antistof-hurtigtests men også andre producenters tilsvarende hurtigtests.

Portalen digitaliserer de analoge testresultater og sikrer, at alle data bliver overført fra portalen til cobas® infinity POC eller cobas® IT 1000 og derfra videre til hospitalernes Lab Info Systemer (LIS). Roches cobas® infinity POC og cobas® IT 1000 løsningerne benyttes i alle landets regioner.

Den første version af portalen bliver i disse dage installeret og testet i samarbejde med @Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor portalen skal benyttes til at digitalisere resultaterne af de hurtigtests, hospitalet foretager på dets eget frontpersonale.

Den digitale løsning, der erstatter en manuel arbejdsgang på hospitalerne, vil naturligvis også kunne anvendes til registrering af prøvesvar fra hurtigtests fortaget på eksempelvis patienter i hospitalernes akutmodtagelser.

cobas-infinity

Seks simple trin

Arbejdsgangen ved anvendelse af cobas® infinity POC COVID-19 Portalen består af følgende seks trin:

1: Personen/patienten testes for Covid-19.

2: Den sundhedsprofessionelle medarbejder logger ind i portalen via PC eller tablet (portalen er en URL, som kun kan tilgås inden for hospitalets netværk eller via VPN-adgang).

3: Log-in styres af de rettigheder, den sundhedsprofessionelle er tildelt i cobas® infinity POC eller cobas® IT 1000.

4: Id scannes/tastes, og det vælges, om det er Ag- eller Ab-testen der anvendes.

5: Resultat konfirmeres i kategorierne ”positiv”, ”negativ” eller ”invalid”.

6: Resultatet overføres automatisk fra portalen til cobas® infinity POC eller cobas® IT 1000- løsningerne og derfra videre til hospitalets LIS system.

 

Ny feature tilbydes som del af eksisterende aftaler

Roche Diagnostics nyeste og mest innovative hospitalsløsninger er alle fuldautomatiske.

Målsætningen med automatiserede løsninger er generelt dels at optimere ressourceanvendelsen dels at reducere risikoen for manuelle arbejdsprocesfejl på hospitalerne. Ambitionen med portalen er tilsvarende at erstatte en manuel arbejdsgang med en automatiseret proces og dermed frigøre ressourcer fra denne administrative opgave på hospitalernes i forvejen hårdt belastede afdelinger.

Roche Diagnostics’ kernekompetence ligger inden for både individuelle og komplekse diagnostiske laboratorieløsninger samt tests inden for en række større og mindre sygdomsområder. Roche Diagnostics har på blot 10 måneder udviklet mere end 10 forskellige COVID-19 tests, og fire af vores enkeltstående instrumenter og samlede løsninger benyttes af det danske sundhedsvæsen under den igangværende pandemi til analyse af COVID-19 prøver herhjemme.

Den nye portal er formelt set ikke en opdatering af en eksisterende it-løsning og dermed omfattet af Roches almindelige opdateringsforpligtelser, den er derimod en ny, ekstra feature til cobas® infinity POC og cobas® IT 1000 løsningerne. Portalen – softwaren, installationen og træningen af personalet – tilbydes imidlertid som en del af vores eksisterende aftaler med hospitalerne.

Det skyldes et fundamentalt ønske fra Roche Diagnostics side om at bidrage til bekæmpelsen af COVID-19 pandemien dér, hvor det er muligt. I dette tilfælde ved udviklingen af en feature, der kan støtte hospitalerne i deres krævende indsats mod pandemien.