Diagnostikrapporten 2019 - analys av vårdskador

Nära en tredjedel av alla vårdskador beror på diagnostiska misstag

Varje år görs sammanlagt drygt 25 000 anmälningar till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, och Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, om vårdskador och incidenter i svensk hälso- och sjukvård. Bland vårdskador och incidenter som bedömts som undvikbara är det nästan en tredjedel som beror på diagnostiska misstag.

 

Att ställa korrekt diagnos är en av de mest centrala, men också komplexa, uppgifterna inom sjukvården. Oftast blir det rätt men ibland görs misstag. Trots omfattningen av diagnostiska misstag är den samlade bilden av misstagen begränsad både i Sverige och internationellt. Intresset för området ökar dock snabbt, exempelvis presenterade SKL (numera SKR) i juni 2019 en sammanställning av händelseanalyser som berör diagnostiska fel i Nitha kunskapsbank (Nationellt it-stöd för händelseanalys) [1].

 

Roche Diagnostics har nu, också med data från Nihtha, men även med analys av data som finns hos Ivo samt Löf, tagit fram en rapport som tecknar en samlad bild av diagnostiska misstag inom svensk hälso- och sjukvård under de senaste åren [2].

 

De tre huvudsakliga fynden i rapporten är:

 

  1. Nära en tredjedel av alla vårdskador och incidenter beror på diagnostiska misstag.
  2. Vårdskador som beror på diagnostiska misstag får allvarligare konsekvenser än andra vårdskador.
  3. Orsakerna till diagnostiska misstag är främst organisatoriska och rör brister i rutiner, processer och kommunikation. Misstag är mycket sällan kopplade till brister i teknik och apparatur.

Referenser

 

  1. Diagnostiska fel. Lärdomar av händelseanalyser. SKL. 2019-06-17 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/diagnostiska-fel.html Accessed 19th december 2019.
  2. ”Diagnostikrapport 2019 ­– ett kunskapsunderlag om diagnostiska misstag i svensk hälso- och sjukvård.” Roche Diagnostics Scandinavia AB. 2019-10-28