Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S

SARS-CoV-2 spike proteinine karşı antikorların kantitatif tayini için immünokimyasal test

Elecsys pack
SARS-CoV-2 spike proteinine karşı antikorların kantitatif tayini için immünokimyasal test

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S, insan serum ve plazmasındaki SARS-CoV-2 spike (S) protein reseptör bağlanma alanına (RBD) karşı geliştirilen antikorların (IgG dahil) in vitro kantitatif tespiti için bir immünokimyasal testtir. Bu test, SARS‑CoV‑2'ye karşı yüksek afiniteli antikorların saptanmasına yardımcı olan bir çift antijenli sandviç test formatında S antijeninin RBD'sini temsil eden rekombinant bir protein kullanır. Bu test, SARS‑CoV‑2 S proteinine verilen adaptif humoral immün yanıtı değerlendirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.31

SARS-CoV-2: Virüsün yapısı, bulaş yolları ve tespitine genel bakış

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü, zarflı, tek sarmallı bir RNA Beta-koronavirüsüdür. İnsanlarda hafif soğuk algınlığından şiddetli solunum yetmezliğine kadar değişen hastalıklara neden olan yedi farklı koronavirüs tanımlamıştır.1

SARS-CoV-2 temel olarak insandan insana solunum damlacıkları ve aerosoller yoluyla bulaşır.2,3 Kuluçka dönemi enfeksiyon başlangıcından virüsün konakta tespit edilebildiği yüke gelene kadar 2 ila 14 gün arasında değişebilir.4,5 Önemli bir oranda birey asemptomatik veya hafif semptomatik kalmasına rağmen viral yük tespiti, klinik belirtilerin başlangıcı ile ilişkilendirilebilir.6–8

 

COVID-19 hastası olan bir bireyin bulaştırıcı olduğu dönem henüz net bir şekilde belirlenmemiştir, ancak semptomatik, asemptomatik ve pre-semptomatik bireylerden bulaş olabildiği bilinmektedir.9–11

 

Koronavirüs genomları 4 ana yapısal proteini kodlar: spike (S), zarf (E), membran (M), ve nükloekapsid (N). S proteini, çok büyük bir transmembran proteindir ve koronavirüslerin ayırt edici yüzey sivri uçlarını oluşturmak için trimerler halinde birleşirler. Her bir S monomeri, bir N-terminal S1 alt biriminden ve bir membran-proksimal S2 alt biriminden oluşur. Virüs, S proteininin (ACE2) reseptörüne bağlanması yoluyla konak hücreye giriş yapabilir; anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörü, çok sayıda hücre tipinin yüzeyinde bulunur (akciğerin alveolar tip II hücreleri ve oral mukozanın epitel hücreleri).12,13 Mekanik olarak, ACE2, S1 altbirimindeki reseptör bağlanma alanı (RBD) ile bağlanır.14,15

 

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun hemen sonrasında konak tarafından tipik olarak viral antijenlere karşı spesifik antikorları da içeren bir immün yanıt geliştirilir. SARS-CoV-2’ye karşı oluşan IgM ve IgG antikorları bireyin kanında yaklaşık olarak aynı dönemde ortaya çıkarlar.16 COVID-19 hastalarında antikorların seviyesinde ve kronolojik olarak ortaya çıkış zamanlarında önemli bireysel farklılıklar olsa da ortalama serokonversiyon süresi yaklaşık iki hafta olarak belirlenmiştir.17–20

 

Enfeksiyon geçirildikten sonra ya da aşılama sonrasında, afinitede olgunlaşma ismi verilen bir süreç sayesinde, antikorların antijenlere bağlanma güçlerinde zamanla artış meydana gelmektedir.21 Yüksek-afiniteli antikorlar, spesifik viral epitopları tanıyarak ve bağlayarak nötralizasyonu sağlayabilir.22,23 SARS-CoV-2'ye karşı güçlü nötralize etme kapasitesine sahip antikorların, özellikle RBD'ye karşı geliştirildiğinde daha kuvvetli olduğu gözlemlenmiştir.24–27

 

COVID-19 için çok sayıda aşı geliştirilme aşamasındadır ve bunların çoğu, RBD'ye karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya odaklanmaktadır.28–30

 

 

SARS-CoV-2 spike proteininin yapısı ve konak reseptörüne bağlanma

Illustration of the structure of the spike protein

Klinik duyarlılık31

Tüm Tabloyu Görüntüle

Klinik duyarlılık31

PCR pozitifliği konfirme edilmiş toplam 1.610 numuneden, 402 SARS-CoV-2 enfeksiyonu hastası Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ile test edilmiştir. PCR ile pozitifliği konfirme edildikten sonra, farklı zaman aralıklarında bu hastalardan tek bir sefer ya da ardışık birden çok seferde örnekler alınmıştır.

Test edilen örneklerin 1.423'ü, PCR ile teşhis edildikten sonra 14 gün veya daha sonra örnekleme tarihine sahipti. Bu 1.423 örnekten 1.406'sı Elecsys® Anti ‑ SARS ‑ CoV ‑ 2 S testinde ≥0,8 U / mL ile belirlendiği için pozitif olarak değerlendirildi ve bu örnek kohortunda % 98,8 (% 95 GA:% 98,1 -% 99,3 ) düzeyinde hassasiyet gözlemlendi.

PCR pozitifliği konfirme edilmiş toplam 1.610 numuneden, 402 SARS-CoV-2 enfeksiyonu hastası Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ile test edilmiştir. PCR ile pozitifliği konfirme edildikten sonra, farklı zaman aralıklarında bu hastalardan tek bir sefer ya da ardışık birden çok seferde örnekler alınmıştır.

Test edilen örneklerin 1.423'ü, PCR ile teşhis edildikten sonra 14 gün veya daha sonra örnekleme tarihine sahipti. Bu 1.423 örnekten 1.406'sı Elecsys® Anti ‑ SARS ‑ CoV ‑ 2 S testinde ≥0,8 U / mL ile belirlendiği için pozitif olarak değerlendirildi ve bu örnek kohortunda % 98,8 (% 95 GA:% 98,1 -% 99,3 ) düzeyinde hassasiyet gözlemlendi.

PCR doğrulaması sonrası geçen gün

PCR doğrulaması sonrası geçen gün N Non-reaktif Duyarlılık (95 % GA*)
0-6 gün 35 4 88.6 % (73.3 – 96.8 %)
7-13 gün 152 22 85.5 % (78.9 – 90.7 %)
14-20 gün 130 14 89.2 % (82.6 – 94.0 %)
21-27 gün 176 3 98.3 % (95.1 – 99.7 %)
28-34 gün 197 0 100 % (98.1 – 100 %)
≥35 gün 920 0 100 % (99.6 – 100 %)
* güven aralığı
Graph Days post PCR confirmation

Analitik özgüllük31

Tüm Tabloyu Görüntüle

Analitik özgüllük31

Ekim 2019 öncesi toplanmış olan ve çapraz reaktivite riski olan, Anti-MERS-CoV pozitif numuneler, genel soğuk algınlığı olan numuneler, daha önce bilinen yaygın dört koronavirüsten biri ile enfekte olan toplam 1.100 numune Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ile incelenmiştir. Potansiyel çapraz reaktivite riski olan bu numune kohortunda genel özgüllük 100 % (95 % GA: 99.7 – 100 %).

Ekim 2019 öncesi toplanmış olan ve çapraz reaktivite riski olan, Anti-MERS-CoV pozitif numuneler, genel soğuk algınlığı olan numuneler, daha önce bilinen yaygın dört koronavirüsten biri ile enfekte olan toplam 1.100 numune Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ile incelenmiştir. Potansiyel çapraz reaktivite riski olan bu numune kohortunda genel özgüllük 100 % (95 % GA: 99.7 – 100 %).

Kohort N Reaktif Özgüllük (95% GA)
MERS-CoV* 7 0 100 % (59.0 – 100 %)
Genel soğuk algınlığı paneli** 21 0 100 % (83.4 – 100 %)
Koronavirüs paneli*** 94 0 100 % (96.2 – 100 %)
Diğer potansiyel çapraz reaktif numuneler****   978 0 100 % (99.6 – 100 %)
Genel 1.100   0 100 % (99.7 – 100 %)  
* MERS-CoV'a karşı IgG spike protein alt birimi S1 antikorları için pozitif olan numuneler
** Ekim 2019'dan önce genel soğuk algınlığı semptomları olan bireylerden alınan 40 numune
*** geçmişte koronavirüs HKU1, NL63, 229E veya OC43 enfeksiyonu olan kişilerden alınan antijen testi ile doğrulanmış numuneler
****pandemi öncesi dönemde alınmış olan bilinen diğer rahatsızlıkarı bulunan kişilerden alınan numuneler

Klinik özgüllük 31

Tüm Tabloyu Görüntüle

Klinik özgüllük 31

Ekim 2019 öncesi rutin diagnostik ve kan bağışçılarından alınmış olan toplam 5.991 numune Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ile çalışılmıştır. Pandemi öncesi döneme ait olan bu kohortta genel özgüllük 99.98 % (95 % GA: 99.91 – 100 %) olarak bulunmuştur.

Ekim 2019 öncesi rutin diagnostik ve kan bağışçılarından alınmış olan toplam 5.991 numune Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ile çalışılmıştır. Pandemi öncesi döneme ait olan bu kohortta genel özgüllük 99.98 % (95 % GA: 99.91 – 100 %) olarak bulunmuştur.

Kohort N Reaktif Özgüllük (95 % GA)
Rutin diagnostik  2,528  0 100 % (99.85 – 100 %)
ABD kan bağışçıları 2,713 1 99.96 % (99.79 – 100 %)
Afrika kan bağışçıları 750 0 100 % (99.51 – 100 %)
Genel 5,991 1 99.98 % (99.91 – 100 %) 

Serum nötralizasyonu ile korelasyon 31

Tüm Tabloyu Görüntüle

Serum nötralizasyonu ile korelasyon 31

Elecsys®Anti-SARS-CoV-2 S testi, hastalardan alınan 15 örnekte VSV tabanlı bir psödo-nötralizasyon testiyle 32 karşılaştırılmıştır.

Elecsys®Anti-SARS-CoV-2 S testi, hastalardan alınan 15 örnekte VSV tabanlı bir psödo-nötralizasyon testiyle 32 karşılaştırılmıştır.

       Psödo-nötralizasyon      
  Pozitif Belirsiz Negatif Total
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S ≥0.8 U/mL 12 0 0 12
<0.8 U/mL 1 1 1 3
Total 13 1 1 15
PPA (Yüzde Pozitif Uyum) 92.3 % (95 % GA 63.97 – 99.81 %)
SARS-CoV-2 enfeksiyonunda belirteçlerin görsel seyri 33

References

 

 1. Ye, Z.-W. (2020). Int J Biol Sci. 16(10), 1686-97.
 2. Word Health Organization (2020). Available from: https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions.
 3. Zhu, N. et al. (2020). N Engl J Med. 20, 382(8), 727-33.
 4. Chan, J.F.-W. et al. (2020). Lancet. 15, 395(10223), 514-23.
 5. Lauer, S.A. et al. (2020). Ann Intern Med. 172(9), 577-582.
 6. Zhou, R. et al. (2020). Int J Inf Dis. 96, 288-90.
 7. He, X. et al. (2020). Nat Med. 26(5), 672-5.
 8. Mizumoto, K. et al. (2020). Euro Surveill. 25(10), pii=2000180.
 9. Gao, M. et al. (2020). Respir Med. 169, 106026.
 10. Yu, P. et al. (2020). J Infect Dis. 221(11), 1757-61.
 11. Liu, Z. et al. (2020). Int J Inf Dis. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.06.036.
 12. Letko, M. et al. (2020). Nat Microbiol. 5(4), 562-9.
 13. Xu, H. et al. (2020). Int J Oral Sci. 24, 12(1), 1-5.
 14. Wrapp, D. et al. (2020). Science. 13, 367(6483), 1260-3.
 15. Hoffmann, M. et al. (2020). Cell. 16, 181(2), 271-280.e8.
 16. Centers for Disease Control and Prevention (2020). Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html.
 17. Long, Q. et al. (2020). medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.03.18.20038018.
 18. Lou, B. et al. (2020). Eur Respir J. 19, 2000763.
 19. Zhao, J. et al. Clin Infect Dis. ciaa344. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa344.
 20. Tuaillon, E. et al. (2020). J Inf. 81(2), e39-e45.
 21. Klasse, P.J. (2016). Expert Rev Vaccines 15(3), 295-311.
 22. Payne, S. (2017). Viruses: Chapter 6 – Immunity and Resistance to Viruses, Editor(s): Susan Payne, Academic Press, Pages 61-71, ISBN 9780128031094.
 23. Iwasaki, A. and Yang, Y. (2020). Nat Rev Immunol. https://doi.org/10.1038/s41577-020-0321-6.
 24. Salazar, E. et al. (2020). bioRxiv 2020.06.08.138990; https://doi.org/10.1101/2020.06.08.138990.
 25. Klasse, P. and Moore, J.P. (2020). Elife. 2020, 9:e57877. doi:10.7554/eLife.57877.
 26. Premkumar, L. et al. (2020). Sci Immunol. 11, 5(48).
 27. Luchsinger, L.L. et al. (2020). medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.06.08.20124792
 28. Mukherjee, R. (2020). J Biosci. 45, 68. https://doi.org/10.1007/s12038-020-00040-7.
 29. Graham, B.S. (2020). Science. 368(6494), 945-6.
 30. Hotez, P.J. et al. (2020). Nat Rev Immunol. 20(6), 347-8.
 31. Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S. Package Insert 2020-09, V1.0; Material Numbers 09289267190 and 09289275190.
 32. Meyer, B. et al. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.05.02.20080879.
 33. Sethuraman, N. et al. (2020). JAMA. Published online May 06, 2020. doi:10.1001/jama.2020.8259.
 34. To, K. et al. (2020). Lancet Infect Dis. 20(5), 565-74.
 35. Xiang, F. et al. (2020). Clin Infect Dis. pii: ciaa46. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa461.

Teknik Özellikler

 • Test süresi

  18 dk

 • Test yönetimi

  Tek aşamalı çift antijen sandviç testi 

 • İzlenebilirlik

  Anti-SARS-CoV-2 S için Roche’un kantitatif dahili standart materyali, titresi bilinen monoklonal antikorlardan oluşmaktadır

 • Lineer aralık

  0.4 - 250 U/mL

 • Kalibrasyon

  2 noktalı (ayrı CalSet)

 • Yorumlama

  <0.8 U/mL = non-reaktif, ≥0.8 U/mL = reaktif

 • Numune tipleri

  Standart numune tüpleriyle toplanan serum; Li-heparin, K2/K3 - EDTA-, Na-sitrat plazma

 • Numune hacmi

  cobas e 411 analizörü, cobas e 601 / cobas e 602 modülleri için 20 μL 
  cobas e 801 modülü için 12 μL

 • Cihaz üstü stabilite

  14 gün

 • Pozitif örneklerde ara kesinlik

  cobas e 411 analizörü: CV* 1.9 – 2.9 %
  cobas e 601 / cobas e 602 modülleri: CV 2.7 – 3.6 
  cobas e 801 modülü: CV 1.4 – 2.4 %

Koronavirüsün yakından görünümü

Roche'un COVID-19 pandemisine yanıtı