Analyzátor Multiplate®

Spolehlivý nástroj pro testování funkce krevních destiček1

Analyzátor Multiplate®
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Krevní destičky hrají klíčovou roli ve fyziologické hemostáze. Poruchy funkce krevních destiček se obecně nejjasněji projevují buď krvácením, nebo trombotickými poruchami, proto lze při analýze dědičných a získaných poruch funkce krevních destiček využít testování jejich funkce. Analyzátor Multiplate® dokáže detekovat dysfunkci krevních destiček a lze jej tedy použít k diagnostice při klinické léčbě pacientů s poruchami funkce krevních destiček.2,3

 

Analyzátor Multiplate® lze také použít ke sledování reakce pacienta na antiagregační léky a jako vodítko pro výběr antiagregační terapie.4  Analyzátor Multiplate® byl použit v první velké randomizované kontrolované studii, která prokázala bezpečnost a účinnost změny lékového režimu na základě testování funkce krevních destiček (PFT), TROPICAL ACS.5  Ve studii TROPICAL-ACS byli pacienti s akutním koronárním syndromem podstupující PCI léčeni buď 1) jeden týden prasugrelem následovaným 1 týdnem klopidogrelu a udržovací terapií vedenou PFT klopidogrelem nebo prasugrelem nebo 2) pouze prasugrelem.  Tento přístup nezpůsobil u skupin žádné rozdíly v ischemických a krvácivých příhodách. Autoři dospěli k závěru: „Řízená deeskalace antiagregační léčby nebyla 1 rok po PCI, pokud jde o čistý klinický přínos, horší než standardní léčba prasugrelem.“ Alternativním přístupem ke standardním léčebným režimům by proto mohla být časná deeskalace antiagregační léčby z prasugrelu na klopidogrel podle výsledků testování funkce destiček pomocí Multiplate®.5

 

Analyzátor Multiplate® lze také použít pro předoperační nebo perioperační vyšetření k předpovědi krvácení a ke sledování účinnosti různých typů prohemostatických terapií.6-9 Studie ukázaly, že výsledky Multiplate®, používané ve spojení s klinickým obrazem a dalšími laboratorními markery, mohou být použity k určení načasování operace po ukončení antiagregační léčby.10, 11 Výsledky Multiplate® lze také použít k perioperačnímu hodnocení funkce krevních destiček a lze je integrovat do vytvoření algoritmu transfuze ke snížení rychlosti transfuze krevních destiček, a tím i rizik potenciálních komplikací transfuze krevních destiček.12  Redukce transfuzí krevních destiček může také pomoci snížit náklady.

multiplate-reagents-chart

ADPtest

Test pro kvantitativní in vitro stanovení funkce krevních destiček po stimulaci receptorů trombocytů adenosindifosfátu (ADP). Stanovení ADPtest lze použít k detekci inhibice receptoru P2Y12 i inhibice nebo absence receptoru GpIIb/IIIa

ASPItest

Test pro kvantitativní in vitro stanovení funkce krevních destiček vyvolané kyselinou arachidonovou. ASPItest může být použit k detekci inhibice destičkové cyklooxygenázy, stejně jako inhibice nebo nepřítomnosti receptoru GpIIb/IIIa

TRAPtest

Test pro kvantitativní in vitro stanovení funkce krevních destiček vyvolané pomocí TRAP-6. Peptid-6 aktivující trombinový receptor (TRAP-6) je silný aktivátor krevních destiček a stimuluje agregaci krevních destiček prostřednictvím trombinového receptoru PAR-1. TRAPtest lze použít k detekci funkce krevních destiček spuštěné prostřednictvím trombinového receptoru bez spuštění tvorby fibrinu

Reagencie antagonisty GpIIbIIIa

Inhibitor receptoru trombocytů GpIIbIIIa. Přidání reagencie GpIIbIIIa do vzorku krve vede ve stanovení TRAPtest k silně snížené agregaci

Kontrola kapalného materiálu

Kontrola kvality elektrického signálu v impedanční agregometrii na základě analýzy umělého kontrolního kapalného materiálu

Analyzátor Multiplate

Pomáháme při vedení nákladově efektivních terapeutických přístupů

 • při koronárních zákrocích5,13,14
 • při operacích na srdci10, 15
 • při cévních operacích9, 15
 • při periferních cévních intervenčních postupech17 
 • prevenci okluze/reokluze stentu16 

 

Rychlé a snadné hodnocení

 

 • funkce krevních destiček z malých objemů plné krve

 

Prediktivita

 

 • pro antiagregační režim na míru
 • pro stratifikaci rizika krvácení v chirurgických a intervenčních výkonech
 • pomoc při diagnostice dědičných poruch PF

 

Dynamika

 

 • Více než 600 publikací v Medline z roku 2006 a konsensuální práce s Multiplate a publikované pokyny pro PFT
 • Více než 10 let zkušeností se studiemi 

 

Konzistentní výsledky

 

 • Standardizované reagencie a postupy
 • Počítačový systém pracuje s automatickou kontrolou pipety a chování systému

Odkazy

 

 1. Karon, BS. et. al. (2014), Clinical Chemistry, 60:1524–1531
 2. Gresele, P. et al. (2015), Haemost., 13:314–322
 3. Harrison, P. et. al. (2013), Hematol Oncol Clin N Am, 27:411–441 
 4. Aradi, D. et. al. (2015), Throm Haemost, 113:221–230
 5. Sibbing, D. et. al. (2017), Lancet, Aug 27 [e-publikace]
 6. Ranucci, M. et al. (2011), Ann Thorac Surg, 91(1):123–9
 7. Weber, C.F. et al. (2012), Anesthesiology, Sep, 117(3):531–47
 8. Rafiq, S. et al. (2016), J Card Surg, 31(9):565–71
 9. Ferraris, VA. etl al. (2012), Ann Thorac Surg, 94:1761–1781
 10. Kong, R. et al. (2014), Int Jnl Lab Hem, 37:143–147
 11. Straub, N. et al. (2013). Thromb Haemost, 111(2):290–299
 12. Pape, A. et. al (2010), ISBT Science Series, 5:161–168
 13. Aradi, D. et. al. (2014), Euro Heart J, 35:209–215
 14. Aradi, D. et. al. (2013), Int J Cardiol, 167:2140–2148
 15. Ranucci, M. et. al. (2017), Interact Cardiovasc Thorac Surg, 24:196–202
 16. Byrne, R.A. et al. (2015), Euro Heart J, 36:3320–3331
 17. Rajagopalan, S. et. al. (2007), J Vasc Surg, 46:485–490 

 

Není určeno pro diagnostické použití v USA.

 

Specifikace systému

 • Vysoký výkon

  30 testů/hod.

 • Vzorek

  Vzorek plné krve antikoagulovaný hirudinem eliminuje potřebu přípravy vzorku, snižuje riziko preanalytických chyb

 • Malý objem vzorku pro testování

  pouze 300 μl plné krve na analýzu

 • Krátká doba odezvy

  10 min./test

 • Snadné použití

  pouze 3 pipetovací kroky