Nyheter

Ny teststrategi från Folkhälsomyndigheten ska stärka smittskyddsarbetet

Folkhälsomyndighetens uppdaterade teststrategi för Sverige konstaterar att PCR- och antigentester är fortsatt viktiga för att påvisa pågående SARS-CoV-2-infektion. Myndigheten bedömer även att självtester, om de används på rätt sätt, kan vara en komplement i hanteringen av covid-19-pandemin. I strategin understryks vidare att annan diagnostik inte får undanträngas på grund av covid-19.

Folkhälsomyndigheten, FHM, har tagit fram en uppdaterad nationell teststrategi för covid-19 (1). Nya tester har tillkommit under året och för vissa tester har det även tillkommit nya användningsområden. Den nya strategin presenterades i slutet av mars 2021.

En storskalig PCR-testning konstateras även framåt vara en viktig del i smittskyddsarbetet. Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet. Folkhälsomyndigheten poängterar vidare att regionerna behöver säkerställa att den storskaliga testningen möjliggörs utan att det sker undanträngningseffekter på annan diagnostik.

Riktad screening av asymtomatiska personer är, enligt FHM, en tilläggsåtgärd och ett möjligt verktyg så länge det pågår en omfattande smittspridning i samhället. Som exempel anges att vid klustersmitta, såsom ett lokalt smittutbrott på en arbetsplats, kan en utökad testning i form av en bred screening göras under en begränsad tid.

Den uppdaterade strategin belyser även användningen av så kallade självtester, alltså tester där både provtagning och avläsning av testresultat görs av personen själv. Covid-19 lyder under smittskyddslagen och även ett positivt provsvar från ett självtest ska därför följas upp inom hälso- och sjukvårdens etablerade flöden. Folkhälsomyndigheten bedömer att självtester, förutsatt att de används på rätt sätt, kan vara ett verktyg i det svenska arbetet för att begränsa covid-19-pandemins utbredning och dess konsekvenser.

Mutationsmonitorering viktig
Vidare adresserar strategin att övervakning av virusvarianter är nödvändig. Förändringar i virusets arvsmassa kan hittas med helgenomsekvensering, men det finns även andra metoder att använda, konstaterar FHM. Myndigheten vill att Sveriges mål ska vara att minst tio procent av de positiva proverna analyseras vidare (i syfte att identifiera de virusvarianter som utgör mer än två procent av de positiva fallen). Roche tillhandahåller för detta ändamål komponenter i en sekvenseringslösning, men numera även ett genotyptest som på cirka tre timmar kan påvisa flera mutationer av SARS-CoV-2.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Ny teststrategi ska stärka smittskyddsarbetet. 2021-03-24 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/ny-teststrategi-ska-starka-smittskyddsarbetet/