Lab Insights

Lab Insights Banner

Lab Insights

Dữ liệu và Báo cáo chi tiết cho Cộng đồng Phòng xét nghiệm y khoa

Giới thiệu Lab Insights

Lab Insights là một nền tảng hữu ích để thực hiện các cuộc khảo sát đánh giá hiệu quả vận hành phòng xét nghiệm hóa sinh lâm sàng, mô bệnh học và chẩn đoán sinh học phân tử với bảng điều khiển được cá thể hóa và trực quan. Các khảo sát chuyển đổi phòng xét nghiệm y khoa cho phép đánh giá các phòng xét nghiệm về chiến lược hoạt động và mô hình kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nền tảng này cũng bao gồm một thư viện phong phú gồm các báo cáo và video về các chủ đề nóng và xu hướng tương lai cho phòng xét nghiệm y khoa.

Tìm hiểu thêm