Chính sách Quyền riêng tư

Sửa đổi lần cuối: 09/2020

Tuyên bố Chung về Quyền Riêng tư

Tại F. Hoffmann-La Roche Ltd (“Roche”), chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông báo về quyền riêng tư này phác thảo những loại thông tin cá nhân mà Roche có thể thu thập; các phương pháp mà Roche có thể thu thập, sử dụng, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn; các bước Roche thực hiện nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn; và các lựa chọn bạn cung cấp liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Thông báo này chỉ áp dụng cho các trang điện tử của Roche có liên kết đến Thông báo này. Các trang điện tử của chúng tôi cũng chứa các đường dẫn đến các trang điện tử của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận và không chịu trách nhiệm về nội dung các trang điện tử hoặc tài nguyên của bên thứ ba, và Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng cho bất kỳ trang điện tử nào không liên kết với Roche, kể cả khi bạn truy cập đến chúng thông qua một liên kết trên trang điện tử của chúng tôi. Bạn nên xem lại các chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ trang điện tử bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin.

Nhằm đạt mục đích của Thông báo, “Thông tin Cá nhân” là bất kỳ thông tin gì mà từ đó có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

 

Trẻ vị thành niên

Trang điện tử này không dành cho hoặc dự định cho trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ người nào dưới 16 tuổi trên trang điện tử này nếu không được sự đồng thuận trước và có thể xác minh được của cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. Cha mẹ hoặc người giám hộ có quyền, dựa theo yêu cầu, xem xét các thông tin do trẻ em cung cấp và yêu cầu thông tin đó phải được xóa bỏ. Hơn nữa, tất cả các trẻ vị thành niên phải được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép trước khi sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào trên trang điện tử hoặc nguồn tài nguyên trực tuyến này.

Danh tính và Chi tiết Liên lạc của Đơn vị kiểm soát dữ liệu 

Đơn vị kiểm soát dữ liệu tại Việt Nam là Công ty TNHH Roche Việt Nam, Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

Trong trường hợp Thông tin Cá nhân của bạn thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định chung về Bảo vệ Thông tin (“GDPR”) của Liên minh Châu Âu 2016/679, đại diện tại Liên minh Châu Âu của F. Hoffmann-La Roche Ltd là Roche Privacy GmbH, Emil-Barell-Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen.

Bạn có thể liên lạc với Đơn vị kiểm soát dữ liệu bằng cách gửi thư đến địa chỉ Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam hoặc gửi e-mail đến địa chỉ [email protected].

 

Cách thức và Lý do chúng tôi Xử lý Thông tin Cá nhân của Bạn

Trên trang điện tử này, chúng tôi có thể yêu cầu Thông tin Cá nhân của bạn. Ví dụ về Thông tin Cá nhân để trực tiếp nhận dạng bạn bao gồm tên, thông tin liên lạc, địa chỉ e-mail, và thông tin khác kết hợp với các nhận dạng này. Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân nhất định mà không trực tiếp nhận dạng bạn bằng tên, nhưng có thể được sử dụng để xác định một máy tính hoặc thiết bị cụ thể đã truy cập vào trang điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trên các trang điện tử của mình vì nhiều lý do, bao gồm:

 • Để trả lời cho các đề nghị hoặc yêu cầu của bạn;

 • Để cá thể hóa trải nghiệm của bạn;

 • Để phân tích và đánh giá hiệu năng của trang điện tử;

 • Theo dõi và giám sát những biến cố bất lợi và các hoạt động khác liên quan đến cảnh giác an toàn trang thiết bị y tế; 

 • Duy trì trang điện tử, bao gồm phục vụ cho mục đích an ninh.

Một vài chỗ trên trang điện tử có yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân nếu bạn chọn sử dụng chúng, bao gồm các cuộc khảo sát, đăng ký và các tính năng chia sẻ nội dung (tức là các đường dẫn của nội dung đến một Người khác”). Roche và các đối tác kinh doanh của Roche (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên thứ ba khác cung cấp một số dịch vụ nhất định cho Roche) thu thập thông tin này của bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Hãy nhận thức rằng một số tính năng của trang điện tử có thể không sẵn có với bạn nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin Cá nhân nhất định. Bất kỳ Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp trên các trang điện tử cho chúng tôi sẽ được sử dụng tuân theo Thông báo về quyền riêng tư.

 

Thông tin thêm về Hoạt động Xử lý của chúng tôi

Bảng này phác thảo từng công việc xử lý liên quan đến trang điện tử theo cách chi tiết hơn và cung cấp các loại thông tin thu thập được cho từng công việc cũng như cơ sở pháp lý cho việc xử lý từng công việc này, bất cứ khi nào và trong chừng mực việc xử lý thông tin phải tuân theo GDPR.

 

Mục đích và các loại thông tin

Cơ sở Pháp lý

Trích dẫn

Trả lời các Yêu cầu hoặc Đề nghị.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tiến hành các bước cần thiết để trả lời cho đề nghị của bạn, ví dụ, bạn có thể gửi một yêu cầu thông tin y khoa, yêu cầu về một sản phẩm, hoặc đăng ký vào một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi. Tùy theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin để liên lạc với bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, chức danh nghề nghiệp), những mối quan tâm và sở thích (chẳng hạn như sản phẩm hoặc lĩnh vực quan tâm), và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách thức thu thập Thông tin Cá nhân cho các Yêu cầu Thông tin y khoa, vui lòng tham khảo Thông báo về quyền riêng tư cho mục đích Cảnh giác an toàn trang thiết bị y tế, Thông tin y khoa, và Khiếu nại Sản phẩm

Chúng tôi thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích này dựa vào quyền lợi hợp pháp của chúng tôi để đáp lại yêu cầu của bạn. Nếu bạn gửi Thông tin Cá nhân nhạy cảm như một phần của yêu cầu, chúng tôi sẽ xử lý dựa trên sự đồng thuận rõ ràng của bạn. Nếu cần phải báo cáo, chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Điều 6(1)(f) GDPR

 

Điều 6(1)(a) và 9(2)(a) GDPR

 

Điều 6(1)(c) và Điều 9(2)(i) GDPR

Hoàn thành các Giao dịch.

Một vài phần của trang điện tử có thể thu thập Thông tin Cá nhân để hoàn thành các dịch vụ bạn yêu cầu và để hiểu sở thích và những chủ đề bạn quan tâm. Trong các trường hợp này, chúng tôi có thể thu thập thông tin để liên lạc với bạn cũng như lịch sử các giao dịch trước đây với chúng tôi (chẳng hạn như lịch sử đặt hàng, thông tin tài khoản khách hàng).

Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với bạn.

Điều 6(1)(b)

Cá thể hóa Trải nghiệm của Bạn.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhất định của bạn, về sở thích và cách thức bạn đã tương tác với chúng tôi trước đây để hiểu mối quan tâm của bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi giúp chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt nhất. Điều này có thể bao gồm thông tin để liên lạc với bạn, và các sở thích sản phẩm, ngôn ngữ, sở thích tiếp thị, và thông tin nhân khẩu học.

 

Trong trường hợp chúng tôi tự động thu thập thông tin này, chúng tôi thu thập và xử lý thông tin vì các quyền lợi kinh doanh hợp pháp của mình. Những trường hợp khác, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý thông tin dựa theo sự đồng thuận của bạn.

Điều 6(1)(f) GDPR

 

Điều 6(1)(a) GDPR

Phân tích và Theo dõi Trang điện tử.

Khi luật pháp cho phép, chúng tôi có thể kết hợp Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp với thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho Roche thông qua các trang điện tử của chúng tôi. Khi luật pháp cho phép, chúng tôi cũng có thể kết hợp Thông tin Cá nhân thu thập thông qua các trang điện tử và các nguồn tài nguyên trực tuyến của chúng tôi với thông tin ngoại tuyến của Roche và thông tin được các bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi. Thông tin thêm về vấn đề này có thể được tìm thấy ở phần dưới đây và trong Chính sách Cookie.

Trong trường hợp chúng tôi tự động thu thập thông tin này, chúng tôi thu thập và xử lý thông tin vì các quyền lợi kinh doanh hợp pháp của mình. Những trường hợp khác, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý thông tin dựa theo sự đồng thuận của bạn.

Điều 6(1)(f) GDPR

 

Điều 6(1)(a) GDPR

Theo dõi và Giám sát Biến cố bất lợi và Cảnh giác an toàn trang thiết bị y tế.

Một vài phần được chỉ rõ rằng các trang điện tử có thể thu thập Thông tin Cá nhân liên quan đến những biến cố bất lợi hoặc các hoạt động khác liên quan đến cảnh giác an toàn trang thiết bị y tế. Thông tin này là rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và sẽ được sử dụng để phát hiện, đánh giá, hiểu và ngăn ngừa những biến cố bất lợi hoặc các vấn đề khác liên quan đến thông tin y khoa. Để biết thêm thông tin về cách thức chúng  tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân cho các mục đích này, xin xem Thông báo về quyền riêng tư cho mục đích Cảnh giác an toàn trang thiết bị y tế, Thông tin y khoa và Khiếu nại Sản phẩm.

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn cho các mục đích này tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình và có thể được yêu cầu báo cáo thông tin cho các cơ quan chức năng.

Điều 6(1)(c) và Điều 9(2)(i) GDPR

Vận hành và Duy trì Trang điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo an ninh cho các trang điện tử, hệ thống mạng và các tài sản khác. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý của bạn, các nguồn tài nguyên bạn đã truy cập, và thông tin tương tự.

Chúng tôi tự động thu thập thông tin này, vì các quyền lợi kinh doanh hợp pháp của chúng tôi để vận hành, duy trì và bảo đảm an ninh cho các trang điện tử của mình.

Điều 6(1)(f)

Cookie và các Công cụ theo dõi trang điện tử khác 

Các trang điện tử và nguồn tài nguyên trực tuyến của chúng tôi cũng thu thập các thông tin cơ bản khác về bạn, chúng có thể không trực tiếp nhận dạng bạn, nhưng có thể tương ứng với bạn hoặc một thiết bị cụ thể. Chúng tôi sử dụng một vài thông tin này để các trang điện tử của mình vận hành, cũng như biết thêm cách thức các trang điện tử và nguồn tài nguyên trực tuyến của mình được sử dụng ra sao và làm cách nào để cải thiện và quản lý trang điện tử. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để giúp chúng tôi chuyển thông tin được xử lý phù hợp nhất với các mối quan tâm và sở thích của bạn, dựa trên việc bạn sử dụng trang điện tử này. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập Địa chỉ IP gán cho máy tính của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ Internet. Địa chỉ này có thể thay đổi mỗi khi bạn kết nối vào Internet (địa chỉ IP “động”), hoặc có thể không đổi (địa chỉ IP “tĩnh”). Trong hầu hết các trường hợp, thông tin được tự động thu thập, vì các quyền lợi kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Tại một số khu vực có quyền tài phán, chúng tôi phải có sự đồng thuận của bạn trước khi thu thập thông tin, trong trường hợp đó bạn sẽ lựa chọn có cho phép thu thập và sử dụng loại thông tin này hay không. Xin xem Thông báo Cookie để biết thêm thông tin.

Một số trình duyệt trang điện tử và chương trình khác có thể được sử dụng để báo hiệu về sở thích của bạn cho Roche về cách thức hoặc Roche hoặc các bên thứ ba có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn. Hiện thời, Roche không phản hồi các tín hiệu đó.

 

Sử dụng Thông tin để Tiếp thị

Chúng tôi không bán hoặc truyền Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ đơn vị nào không có liên kết với chúng tôi để họ tiếp thị trực tiếp trừ khi chúng tôi có thông báo rõ ràng cho bạn và được bạn đồng thuận. Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để đặt quảng cáo trên các trang điện tử khác. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về những lần bạn truy cập trang điện tử này hoặc các trang điện tử khác để đánh giá  hiệu quả việc quảng cáo và cung cấp các quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về hoạt động này và bạn chọn bỏ việc sử dụng thông tin về mình bởi các công ty này, xin xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

 

Chia sẻ thông tin / Người nhận Thông tin Cá nhân

Người Nhận Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đơn vị liên kết của Roche trên toàn thế giới. Các đơn vị liên kết của Roche sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tương tự như chúng tôi. Danh sách các công ty liên kết của Roche có sẵn trong báo cáo hàng năm trong mục các Nhà Đầu tư của trang www.roche.com.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, cho các mục đích sau đây:

 • Để thực hiện việc bảo trì kỹ thuật các trang điện tử và nền tảng trang điện tử khác;

 • Tạo thuận lợi cho việc sát nhập, hợp nhất, chuyển giao quyền kiểm soát hoặc cơ cấu lại tổ chức công ty mà Roche có tham gia, hoặc theo một thỏa thuận tài chính với Roche;

 • Để đáp lại các yêu cầu thích hợp của các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ, hoặc yêu cầu do luật pháp quy định, lệnh của tòa án hoặc các quy định của chính phủ; và

 • Khi cần kiểm tra công ty hoặc điều tra hoặc đáp lại một khiếu nại hoặc mối đe dọa về an ninh


Chuyển Thông tin Cá nhân ra Quốc tế

Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng trang điện tử này có thể được truyền hoặc lưu trữ trong một khu vực địa lý áp dụng các nghĩa vụ về quyền riêng tư khác với quốc gia của bạn. Điều này có nghĩa là Thông tin Cá nhân có thể được gửi đến một quốc gia có luật bảo vệ thông tin kém nghiêm ngặt hơn so với quốc gia của bạn. Việc chuyển bất kỳ thông tin như vậy sẽ được tiến hành tuân thủ luật pháp hiện hành.

Nếu Thông tin Cá nhân của bạn thuộc phạm vi điều chỉnh của GDPR: Để chuyển thông tin trong phạm vi Tập đoàn Roche, các hợp đồng có Các Điều khoản Tiêu chuẩn theo các quyết định của Ủy ban Châu Âu ngày 27/12/2004 (2004/915/EC) và 05/02/2010 (C(2010)593) tạo thành các biện pháp bảo vệ an toàn tuân theo GDPR. Ngoài các Điều khoản Tiêu chuẩn, Roche có thể sử dụng các bên xử lý thông tin được chứng nhận Bảo vệ Quyền Riêng tư bởi EU–U.S. Privacy Shield (Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ), xác lập các biện pháp bảo vệ an toàn phù hợp tuân thủ GDPR theo quyết định của Ủy ban Châu Âu ngày 12/07/2016 (C(2016)4176).

 

Thời gian Lưu giữ Thông tin Cá nhân của Bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân trong một khoảng thời gian tùy theo mục đích mà chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin trong ba (3) năm từ lần tương tác sau cùng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin lâu hơn nếu như luật pháp có yêu cầu phải duy trì thông tin của bạn. Ví dụ, các báo cáo liên quan đến cảnh giác dược phải được lưu giữ trong tối thiểu 10 năm sau khi sản phẩm đó được rút khỏi thị trường tại quốc gia sau cùng.

 

Thông tin về Quyền của Bạn đối với Thông tin Cá nhân

Bạn có các quyền nhất định đối với việc chúng tôi sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân.

 

Các Quyền khi thông tin thuộc Phạm vi Điều chỉnh của GDPR

Nếu như Thông tin Cá nhân của bạn thuộc phạm vi điều chỉnh của GDPR (tức là, khi bạn là một công dân trong Khu vực Kinh tế Châu Âu), bạn có các quyền về Thông tin Cá nhân như sau:

 • Quyền truy cập Thông tin Cá nhân mà Roche có về bạn;

 • Quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ Thông tin Cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ;

 • Quyền yêu cầu cung cấp một bản sao Thông tin Cá nhân dưới dạng điện tử để bạn có thể chuyển thông tin đó cho các bên thứ ba, hoặc yêu cầu Roche chuyển trực tiếp cho các bên thứ ba;

 • Quyền phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân để tiếp thị và cho các mục đích khác;

 • Quyền xóa Thông tin Cá nhân khi nó không còn cần cho các mục đích mà bạn cung cấp thông tin đó, cũng như quyền hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích được giới hạn khi thông tin đó không thể xóa được.

Để thực thi bất kỳ trong số các quyền này, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trên đây.

Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân chỉ khi và trong chừng mực mà việc xử lý đó dựa trên sự đồng thuận của bạn hoặc các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Nếu việc xử lý thông tin dựa trên sự đồng thuận, bạn có quyền rút lại việc đồng thuận vào bất kỳ lúc nào, tuy nhiên việc rút lại này phải không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý đã thực hiện dựa theo việc đồng thuận trước đó. Trong trường hợp có yêu cầu xóa thông tin, chúng tôi có thể giữ lại một bản sao Thông tin Cá nhân cho mục đích lưu giữ hồ sơ và tránh cho việc nhập Thông tin Cá nhân của bạn vào các hệ thống của mình sau đó khi bạn yêu cầu.

Trường hợp bạn tin hoặc có ấn tượng rằng việc xử lý thông tin của chúng tôi không tuân thủ GDPR, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm.

 

An ninh Thông tin 

Roche và các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác của Roche tiến hành những biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi truy cập hoặc nhận được thông qua trang điện tử này khỏi mất mát, sử dụng sai, và truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy trái phép. Tuy nhiên, Roche không bảo đảm về an ninh cho Thông tin Cá nhân của bạn và từ chối, đến mức tối đa mà luật pháp cho phép, mọi trách nhiệm pháp lý và thiệt hại do mất mát, sử dụng sai và truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tiến hành bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào có sẵn để bảo vệ Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp trên trang điện tử này.

 

Cập nhật Thông báo về quyền riêng tư

Tùy theo từng thời điểm, chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo về quyền riêng tư này. Bất kỳ sự sửa đổi nào cũng sẽ được thông báo trên trang này. Roche khuyến khích bạn nên thường xuyên xem Thông báo về quyền riêng tư để biết được bất kỳ việc sửa đổi. Ngày sửa đổi lần cuối được ghi ở trên đầu của thông báo này.