Others

Legal Statement

Legal statement

Voorwaarden

De onderstaande algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en niet op de verkoop van producten. De inhoud van deze website is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of apotheker vervangen. De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

Toegang

Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat gebruiker instemt met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik van deze website is slechts toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze website NIET te bezoeken of gebruiken.
Roche Diagnostics behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze website op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

Informatie op de website

Roche doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten, maar niet alle websites gelinkt aan deze website zijn door Roche gecontroleerd.

Roche is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de website of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de website naar een andere website is niet bedoeld als goedkeuring van die andere website en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een website die aan de website is gekoppeld en Roche aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentie-overeenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers; het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren. GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIE-OVEREENKOMST. ROCHE NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

De informatie die op deze website geboden wordt, vormt geen aanbod of offerte voor de aankoop of verkoop van, dan wel de handel in of enige andere transactie in aandelen van Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen. Investeerders dienen bij het maken van investeringsbeslissingen niet af te gaan op de informatie van deze website.

Privacy

Voor Roche is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Roche in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Roche en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals gepubliceerd op deze website.

Disclaimers

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. ROCHE EN GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
Noch Roche noch haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de website aan uw vereisten voldoet;(ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet.

De website is een openbare website; daardoor geniet uw gebruik geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier geen vertrouwelijke informatie.

Roche en haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merklicentiehouders en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “hosting services” en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door Roche vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren aan Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen. Alle voorkomende merken zijn eigendom van Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen of van contractpartijen van Roche. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Roche worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is slechts bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het gebruik en de registratie van de de naam Roche en onze andere intellectuele eigendomsrechten en merken is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de Roche-naam of een naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de Roche- naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen deel uitmaakt.

Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Roche vereist.

Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL ROCHE OF EEN VAN AAN HAAR GELIEERDE FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERKLICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD, ZELFS WANNEER ROCHE IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN ROCHE.

Als u in een land of staat woont waar een van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties niet toegestaan is, zullen dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn voor zover zij niet zijn toegestaan. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking beperkt tot de hoogste mate toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Schadeloosstelling en Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen, merklicentiehouders, andere partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere inhoud die u op de website plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere inhoud die door u is geplaatst, behoudt Roche zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie die Roche over u kan hebben vrij te geven.

Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers vrijwaart u Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen, merklicentiehouders, partners en leveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.

Algemeen

Roche behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen te wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze website treden deze wijzigingen in werking. Gebruikers van deze website zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden en bepalingen dient hij het gebruik van deze website te staken.

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Roche behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de website of wijzigingen en updates met betrekking tot de website of de inhoud van de website te maken. Roche behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment
en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen.

Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze website komen gebruiker en Roche met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze website in elk opzicht onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Alle geschillen tussen Roche en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.