Privacy notice

Algemene Privacy Verklaring

Roche Diagnostics Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39035097 (“Roche” of  “wij”) waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website(s) https://diagnostics.roche.com/, https://dialogportal.roche.com/ of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs (samen “Roche-pagina’s”). Roche respecteert uw privacy en neemt het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679) (“AVG”) en overige geldende wet- en regelgeving.

In dit algemene privacy statement leest u in algemene zin hoe Roche uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt met anderen, beveiligt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Het is mogelijk dat naast dit algemene privacy statement meer specifieke privacy statements gelden, bijvoorbeeld voor werknemers of bij het gebruik van specifieke tools. In zo’n geval heeft het specifieke privacy statement voorrang boven dit algemene privacy statement.

Dit privacy statement geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 

●     Wie verzamelt uw gegevens?

●     Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

●     Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

●     Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

●     Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

●     Links naar andere websites

●     Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

●     Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?

●     Hoe kunt u contact opnemen met ons?

 

Dit privacy statement zal van tijd tot tijd worden herzien en aangepast, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of om nieuwe verwerkingshandelingen op te nemen. Roche raadt u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als er wijzigingen plaatsvinden aan dit privacy statement, zullen wij de datum van de laatste update van dit algemene privacy statement aanpassen. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.


Wie verzamelt uw gegevens en hoe?

Roche is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt via uw gebruik van of registratie op de Roche websites en/of nieuwsbrief, via uw communicatie middels e-mail, telefoon of andere correspondentie met Roche, via social media aanmeldingen of via het gebruik van of registreren van uw gegevens in onze apps en andere tools die wij beschikbaar stellen en/of via cookies. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacy statement.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of in combinatie met andere gegevens kunt worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, contactgegevens en Burgerservicenummer (BSN). Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere indien u gebruikmaakt van onze websites, apps en andere tools, en wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld e-mail of telefoon. Waar nodig, verzamelen wij:

 

 • contactgegevens, zoals uw naam, geslacht (aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verzamelen wij alleen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op één van onze websites (“Roche-account“), u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, of wanneer u een e-mail stuurt aan Roche;
 • overige gegevens, zoals uw BIG-nummer, geboortedatum, de organisatie waarvoor u werkt, uw beroep, lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging, informatie over congresdeelname, uw publicaties of onderzoeken, uw interessedomeinen en eventuele contractuele afspraken, zoals sponsoring, gastvrijheid of bij dienstverlening. Deze gegevens verzamelen wij wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een Roche-account aanmaakt of met ons een (sponsor)overeenkomst sluit;
 • automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de wijze waarop u gebruikmaakt van onze websites, apps of andere tools. Wij verzamelen deze gegevens automatisch wanneer u gebruikmaakt van deze diensten met behulp van webserver logs, cookies en web beacons.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Roche is vrijwillig en kunt u zelf bepalen welke persoonsgegevens u met Roche deelt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw browserinstellingen aanpassen om de automatische gegevensverzameling te beperken. Wij wijzen u er echter op dat als u bepaalde gegevens niet met ons deelt het voor kan komen dat u bepaalde diensten of functionaliteiten niet kunt gebruiken of dat wij met u geen overeenkomst kunnen sluiten. Voor het sluiten van een overeenkomst of het volgen van een e-learning hebben wij in bepaalde gevallen bijvoorbeeld uw BIG-nummer nodig. Voor het aanmaken van een Roche-account hebben wij bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig.

Roche verwerkt in beginsel geen gezondheidsgegevens van gebruikers van haar producten (“Gebruikers”). Het kan echter voorkomen dat een Gebruiker uit eigen initiatief gezondheidsgegevens verstrekt. In dat geval zal Roche deze uitsluitend verwerken voor (I) het registreren, monitoren en beheren van bijwerkingen; (II) het voorbereiden, voeren of voorkomen van juridische procedures; en (III) om redenen van algemeen belang te waarborgen, waaronder op het gebied van de volksgezondheid. In alle gevallen zal Roche de gegevens enkel verwerken voor zover dit rechtmatig is.

De Roche websites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Roche verwerkt in beginsel eveneens geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar oud. Roche raadt ouders ten zeerste aan de online-activiteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Neemt u alstublieft contact op met Roche indien (u het vermoeden heeft dat) Roche per ongeluk persoonsgegevens van een kind verwerkt zodat Roche passende maatregelen kan nemen.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Op basis van de AVG valt onder “verwerken” het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze websites, producten, diensten, apps en online tools te kunnen analyseren, verbeteren, optimaliseren en de communicatie met u te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het aantal bezoekers op onze websites meten om te achterhalen welk product of welke dienst het meest wordt bekeken of gebruikt. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld de informatie die aan ons wordt verstrekt via het contactformulier analyseren, om een beeld te krijgen van het type vragen dat wordt gesteld. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om het aanbod en de services van ons bedrijf aan u te verbeteren;
 • om Field Safety Notices en (technische) product updates naar eindgebruikers van onze producten te versturen, registreren, te monitoren, te delen met andere entiteiten binnen de Roche groep, en om meldingen in te dienen bij (nationale of Europese) toezichthouders. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten voor u, uw klanten en patiënten te waarborgen;
 • om accountregistratie via de websites mogelijk te maken opdat u kunt inloggen op onze websites. De grondslag voor deze verwerkingen is dat deze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst tussen Roche en de geregistreerde websitegebruiker;
 • om relaties met zorgverleners te beheren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een online registratietool voor deelname aan congressen. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de voor ons bedrijf belangrijke wetenschappelijke samenwerking en kennisdeling met zorgverleners te onderhouden;
 • om u mededelingen te versturen over activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van Roche of derde partijen met wie wij voor een goede dienstverlening aan u samenwerken of die relevant voor u kunnen zijn. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om u over het voor u relevante aanbod van ons bedrijf te informeren en uw ervaring met onze producten en diensten te verbeteren;
 • om zorg te dragen voor registratie en launch van trainingen, het bijhouden van gegevens van voltooide trainingen en het rapporteren over de status van voltooide trainingen in de Roche Diagnostics Academy (RDA). De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om u een educatie platform/ e-learning platform aan te bieden;

 

Op bepaalde websites van Roche kunt u via de Roche website, uit uw eigen naam, links of berichten verzenden. De e-mailadressen van de ontvanger worden door Roche gebruikt om de door u geselecteerde informatie te versturen of om u te helpen om problemen met producten en/of diensten op te lossen en/of om u te informeren over de status van uw vraag of klacht. Dit is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Roche zal het e-mailadres niet gebruiken voor andere doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang Roche daartoe gerechtigd of verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de door toegepaste bewaartijden of de criteria die wij hiervoor hanteren.

 

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Roche kan bepaalde persoonsgegevens delen met haar serviceproviders en aan Roche gelieerde ondernemingen (zuster- en moedermaatschappijen). Ook kan Roche gegevens delen met derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien u Roche daartoe opdracht geeft. Roche houdt zich te allen tijde aan toepasselijke privacywetgeving en zal niet meer gegevens delen dan noodzakelijk. Zo zal Roche persoonsgegevens van zorgverleners kunnen delen in het kader van transparantieverplichtingen, maar zal in dat geval niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk.

Voor zover Roche uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger (waaronder een Roche gelieerde onderneming) in een land dat geen adequate bescherming biedt voor uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten), zal Roche passende maatregelen treffen (bijvoorbeeld EU Standard Contractual Clauses zoals vastgesteld in EU Commissie beslissing van 27 december 2004 (2004/915/EC) en 05 februari 2010 (C(2010) 593). Deze clausules vormen een  passende en geschikte manier om te voldoen aan de AVG). U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over internationale gegevensdoorgifte en om inzage te krijgen in de getroffen maatregelen.

 

(Sub)verwerkers

Roche maakt gebruik van onderstaande verwerkers:

 • Voor hosting en technisch beheer van https://diagnostics.roche.com: Roche Global Hosting
 • Voor hosting en technisch beheer van https://dialog.roche.com: Roche Global Hosting
 • Voor de Roche Diagnostics Academy: Cornerstone OnDemand, Inc
 • Voor het versturen van mailings en nieuwsbrieven: Adobe Marketo
 • Voor het beheer van ons CRM: Salesforce.com
 • Voor de organisatie van congressen: Roije Congressen, Keizersgracht 268, 1016 EV Amsterdam.

 

Tevens maakt Roche gebruik van andere verwerkers voor bepaalde specifieke diensten. Indien deze verwerkers hierboven niet zijn genoemd, zullen deze verwerkers separaat aan u kenbaar worden gemaakt indien dit van toepassing zou zijn.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, misbruik en andere vormen van ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking/gebruik. Zo hanteren wij een toegangs- en beveiligingsbeleid en sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af met medewerkers en derden die met persoonsgegevens werken. Wij kunnen echter geen 100% veiligheid garanderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en uw computer te beveiligen tegen inbreuken en kwaadaardige software, bijvoorbeeld door de installatie van een firewall en het gebruik van een antivirusprogramma.

 

Links naar andere websites en social media

Onze websites bevatten (soms) links naar een aantal websites van derde partijen. Roche aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door die derde partijen.

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, is het uw verantwoordelijkheid om bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

U bent bij gebruik van websites van derden en social media gebonden aan het privacybeleid van deze derden en u wordt aangeraden om de privacy statements van die derde partijen te lezen en contact met die derde partijen op te nemen als u vragen heeft.

 

Cloud

Roche kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Roche door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Roche heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven en overige marketingcommunicatie. Hierdoor ontvangt u e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen en blijft u op de hoogte van producten, diensten en ontwikkelingen van Roche Diagnostics. U kunt zich op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven wordt uw e-mailadres alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan ons dossier. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens, zodat wij goed kunnen administreren dat u geen nieuwsbrieven van Roche Diagnostics meer wenst te ontvangen. Wij vragen u, bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven, naast uw e-mailadres, om uw naam en organisatie, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

 

Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft in veel gevallen het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen, af laten te schermen of om de verwerking door Roche te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U heeft in sommige gevallen voorts het recht om uw gegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. U heeft voorts het recht om een klacht in te dienen, bij Roche of bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor zover Roche een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit neemt, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, heeft u recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken, om uitleg over het besluit te krijgen en om het besluit aan te vechten.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Roche. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek behandelen. Om u te identificeren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs (waarop alleen uw naam zichtbaar is en de rest is zwart gemaakt). Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of een ander apparaat waarmee u gebruikmaakt van de websites en/of andere tools die wij beschikbaar stellen. Door middel van cookies kan bepaalde informatie worden verzameld, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en hoe u gebruikmaakt van de website. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden, maar ook om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten (services) die wij beschikbaar stellen.

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welk type cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Ook op een later moment kunt u naar de link ‘cookie instellingen aanpassen’ gaan op onze website en uw voorkeur aan te geven. Tevens vindt u hieronder een uitleg over de verschillende toepasselijke cookies.

 

Cookies van derden

We gebruiken ook (tracking)cookies van derden, zoals Marketo, dit zijn cookies van een ander domein dan het domein van de website die u bezoekt - voor onze reclame- en marketinginspanningen. Deze trackingcookies van Marketo staan standaard op ‘geaccepteerd’ en kunnen alleen handmatig worden uigezet Meer specifiek gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën (zoals meetpixels) voor de onderstaande doeleinden:

 

(Strikt) Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden ingezet als reactie op door u ondernomen acties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen en bewaren van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze de cookies blokkeert of u waarschuwt voor deze cookies. Echter als u deze cookies blokkeert, dan werkt de site niet meer correct. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

 

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze websites in staat om verbeterde functionaliteiten en gepersonaliseerde informatie aan te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe serviceproviders wiens services we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, werken sommige of alle diensten mogelijk niet correct.

 

Prestatie cookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers door de site navigeren. We kunnen deze cookies aan externe serviceproviders verstrekken om ons te helpen bij het uitvoeren van deze analyses. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en heeft geen betrekking op u persoonlijk. Als u deze cookies blokkeert of ervoor afmeldt, weten we niet wanneer u onze site heeft bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet volgen.

 

Marketing cookies

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden geplaatst. Bijvoorbeeld remarketing, ook wel retargeting genoemd, is een online marketing methode waarmee eerdere bezoekers van de website opnieuw benaderd kunnen worden met gerichte beeld-, tekst- of videoadvertenties. Marketing cookies kunnen worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan niet direct persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte advertenties te zien krijgen.

 

Social Media cookies

Deze cookies worden ingesteld door een reeks sociale mediadiensten die we aan de site hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze inhoud te delen met uw vrienden en netwerken (zoals Facebook, Twitter, LinkedIn). Ze zijn in staat uw browser op andere sites te volgen en een profiel van uw interesses op te bouwen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze tools voor het delen mogelijk niet gebruiken of zien.

 

Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat, dan kunt u dat aangeven in de browserinstellingen van uw apparaat.

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:

Meer informatie over cookies kunt u vinden op https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies

 

Hoe kunt u contact opnemen met ons?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen:
Roche Diagnostics Nederland B.V.
Transistorstraat 41
1322CK Almere

e-mail: [email protected]

Ook kunt u telefonisch contact opnemen en vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer (algemeen): +31 36 5394911.

 

Deze versie van de privacy policy is geüpdatet in april 2021.