Article

Een standaard in de oncologie is essentieel

NAVIFY standaard in oncologie
informatie-uitwisseling met andere behandelende zorgverleners en de patiënt

Om goede zorg te kunnen bieden, zijn enkele zaken essentieel. Zoals het vastleggen van de juiste gezondheidsinformatie en het faciliteren van informatie-uitwisseling met andere behandelende zorgverleners en de patiënt. De juiste zorgprofessional en de patiënt zouden altijd goed op de hoogte moeten zijn van diens gezondheidssituatie. Dit klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar dat is het helaas niet. De volledige beschikbaarheid van deze informatie is in de praktijk eerder uitzondering dan regel.

Zoals mijn collega Bart van den Bogaard laatst in zijn blog beschreef, is het oncologische zorglandschap aan het veranderen. Van lokale zorg in een ziekenhuis gaan we naar regionale of zelfs nationale zorg. Door deze ontwikkeling wordt het gestructureerd vastleggen en uitwisselen van informatie nog belangrijker om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. Er moet niet alleen samengewerkt worden binnen het ziekenhuis, maar ook tússen ziekenhuizen onderling. Hiervoor is de uitwisseling van informatie vereist. Zodat de oncoloog in het ziekenhuis waar behandeladvies wordt gevraagd voor een patiënt alles over de patiënt in kwestie weet en daar zijn of haar advies op kan baseren.

 

Knippen en plakken om alle gezondheidsinformatie bij elkaar te brengen

Inmiddels houd ik mij al jaren bezig met informatiestandaarden en informatie-uitwisseling in de zorg. Tegenwoordig specifiek in de oncologische zorg. En ook hier geldt: die uitwisseling is een lastige uitdaging. Terwijl het zo belangrijk is.

Binnen de oncologie vinden veel multidisciplinaire overleggen (MDO’s) plaats. Om zo’n overleg goed uit te voeren, is veel gezondheidsinformatie van de desbetreffende patiënt nodig. Denk aan alle resultaten van onderzoeken, maar ook aan de voorgeschiedenis van de patiënt en hoe de behandeling tot nu toe is verlopen. Pas als alle informatie beschikbaar is, kunnen de juiste behandelbeslissingen worden genomen. Deze informatie komt vaak uit verschillende bronnen in het ziekenhuis; Pathologie informatiesystemen, PACS1-systemen en het elektronisch patiëntendossier (EPD). Vrijwel elk ziekenhuis hanteert een eigen methode om de informatie over de oncologische patiënt vast te leggen en samen te brengen, ter voorbereiding van een MDO. De mogelijkheid om informatie automatisch samen te brengen ontbreekt vaak. Ook verschilt het sterk per MDO welke informatie wordt gebruikt. In de voorbereidingen van MDO’s wordt dan ook nog veelvuldig informatie geplakt en geknipt uit deze bronnen ten behoeve van powerpointpresentaties of MDO-formulieren. Dit werkt fouten in de hand en brengt hoge administratieve lasten met zich mee.

 

Gebrek aan landelijke afspraken

Tot op heden ontbreken nationale afspraken over de uitwisseling van patiëntinformatie binnen de oncologische zorg ten behoeve van het MDO. Door gebrek aan standaardisatie op dit gebied registreren we niet altijd wat we moeten registreren en wisselen we ook niet altijd alle noodzakelijke informatie uit. Er zijn informatiestandaarden, waaronder bijvoorbeeld de Zorginformatiebouwstenen². Zodat informatie eenduidig kan worden vastgelegd, in bijvoorbeeld het EPD, en meervoudig gebruik van zorginformatie mogelijk wordt gemaakt. Nog niet alle systemen in de gezondheidszorg zijn echter gebaseerd op deze nationale standaarden. Registreren is uitdaging één, daarnaast zijn er nog onvoldoende afspraken over welke informatie moet worden uitgewisseld ten behoeve van de MDO’s. Dit zal ook per soort kanker kunnen verschillen, wat binnen een standaard voor uitwisseling van informatie ten behoeve van MDO’s ook nog om specifieke datasets vraagt. Zolang dergelijke landelijke afspraken onvoldoende aanwezig zijn, is het risico op onvolledige informatie voor behandeladviezen, en daarmee fouten, groot. 

Dat moet toch anders kunnen in deze tijd van innovatie en snelle technologische ontwikkelingen. Daarom nodig ik je uit. Herken jij deze punten? Heb je ideeën over de vraag hoe we de informatie-uitwisseling en -registratie binnen de oncologische zorg in Nederland naar een hoger niveau kunnen tillen? Binnen de ziekenhuismuren, maar ook over de muren van het ziekenhuis heen? Heb jij ideeën over standaardisatie van het MDO binnen de oncologie? Laten we samen aan de slag gaan, want het is tijd voor verandering op dit vlak. Neem gerust contact met me op, ik ga graag met je in gesprek ([email protected]).

 

 

References:

  1. Picture Archiving and Communication System
  2. https://www.registratieaandebron.nl/zorginformatiebouwstenen
Example

Wie is Irene van Duijvendijk?

Irene is al meer dan 10 jaar werkzaam binnen het healthcare IT-domein. Zij startte haar carrière als verpleegkundige, maar zal al snel dat er nog veel uitdagingen lagen in het verbeteren van de gezondheidszorg en Nederland en had daar ook ideeën over. Daarom besloot zij de studie Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit te volgen. In de eindfase van haar studie kwam ze in contact met IT binnen de zorg. Haar passie daarvoor is nooit weggegaan. Ze rondde vervolgens een traineeship af bij Nictiz, gericht op healthcare IT en innovatie, en ging bij Nictiz aan de slag als Productmanager Care, waar zij zich richtte op het verbeteren van de verpleegkundige informatieoverdracht door de keten. Samen met verpleegkundigen uit het veld ontwikkelde en implementeerde Irene landelijke standaarden om deze digitale informatie-uitwisseling op gang te brengen. Vanaf eind 2015 was ze als Projectmanager Standaarden betrokken bij het landerijke MedMij programma, gericht op de ontwikkeling en implantatie van informatiestandaarden om patiëntinformatie te ontsluiten naar de patiënt/burger in Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s). Doel: ervoor zorgen dat patiënten kunnen beschikken over de eigen gezondheidsinformatie, zodat zij hun gezondheid en ziekten beter kunnen managen. Tot slot heeft zij als Productmanager MedMij binnen Nictiz de afdeling opgezet en geleid, die deze standaarden in beheer nam en blijft ontwikkelen. Toen zij begin 2019 door Roche Diagnostics werd benaderd was het daarvandaan een kleine stap naar het Navify-team. Samen met klanten kijkt ze naar de huidige en de gewenste situatie t.a.v. informatie delen binnen de oncologische zorg en kan ze actief bijdragen aan de beste zorg voor oncologie patiënten. “Het is mooi om eens van de andere kant aan samenwerkingsverbanden bij te dragen, dichten bij de zorginstellingen zelf. Tenslotte ligt mijn hart bij de zorg.”