Antigentest förenklar för Falcks Läkarbilar i Skåne

Det senaste året har en bred arsenal av olika test för covid-19 utvecklats. PCR är den mest tillförlitliga metoden att detektera pågående infektion, men nu finns även snabbantigentest med god prestanda (1).  För Falcks Läkarbilar i Region Skåne har patientnära snabbantigentest inneburit tidsbesparing för vårdpersonalen samt minskad väntan och risk för isolering i onödan för patienterna.

Falck Läkarbilar har använt snabbantigentest för SARS-CoV-2 sedan början av november 2020. Användningen i mobil sjukvård ställer höga krav på testets användarvänlighet samtidigt som det ska vara tillförlitligt.

Lennart Skoog, som är medicinskt ansvarig läkare på Falck Läkarbilar berättar att den snabba svarstiden på proven har varit särskilt värdefullt för den äldre patientgruppen.

– Vi har erfarit att framför allt äldre personer kan ha mycket diffusa symptom vid covid-19. En stor del av våra patienter lider av demenssjukdom och har svårt att klara isolering. I många fall där provet blivit negativt har vi kunnat då kunnat fatta beslut om att isolering ej är nödvändig och därmed minskat på den frustration och ångest det innebär att vara isolerad.

Testen behöver vara tillförlitliga

Folkhälsomyndigheten konstaterar i sin vägledning av antigentest att tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att minska pandemins utbredning i samhället (2) . Myndigheten skriver vidare att användning av antigentest förutsätter att testprocessen kvalitetssäkrats och den som utför testningen är kvalificerad. Rekommendationen är även att genomföra en oberoende utvärdering, något Region Skåne gjorde innan testet började användas i praktiken.

– Inför valet av vilka antigentest som skulle godkännas för användning genomfördes en begränsad kvalitetsstudie, i samarbete med klinisk virologi i Region Skåne. I studien jämfördes systematiskt antigentestets resultat med regionens PCR-resultat och ct-värde. Ct-värdet är det mått som indirekt avspeglar virusmängden i ett prov. Det är viktigt att veta att antigentestet i praktiken påvisar smittsam covid-19-infektion, det vill säga är bäst vid ett ct-värde under 30. I denna undersökning fann vi att Roche antigentest kvalitetsmässigt var bra.

Förutom de kliniska kriterierna fanns det andra faktorer som påverkade val av antigentest, såsom hur personalen upplever att testerna är att handskas med i praktiken, konstaterar Lennart Skoog.

– Upplevelsen är att handhavandet är mycket enkelt. Förifyllda provrör gör det möjligt att dela stora förpackningar och packa om tester till våra egna utrustningsväskor. Det är också tidsbesparande, har lång hållbarhet och behöver inte kylförvaras.

Lennart Skoog tillägger att en god, kontinuerlig leveranskapacitet har varit viktigt för att undvika risken att stå utan provtagningskit. Priset i sin tur vägs  in som en del i hela beslutet.

– Priset är en viktig faktor, i kombination med användningsområde. För vår del visade det sig att behovet av en fördelaktig användning i mobil sjukvård legitimerar ett något högre pris.

Ska även påvisa muterade SARS-Cov-2

Sedan december 2020 bevakar Folkhälsomyndigheten tre virusvarianter av särskild betydelse för SARS-CoV-2 i enlighet med den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC. De tre virusvarianterna har orsakat omfattande smittspridning i Storbritannien, Sydafrika och Brasilien och är av särskild betydelse då de bedöms kunna orsaka ökad smittspridning (2).

– Det är betryggande att vi har kunnat bekräfta att antigentestet klarar av att detektera infektion även hos de patienter som smittats av muterade varianter av coronavirus SARS-CoV-2, i första hand den engelska varianten. Det är viktigt att man förmedlar testresultat mot andra muterade virus som uppkommer i populationen så vi säkerställer att testets användbarhet är fortsatt högt.

Precis som för resten av vården har pandemin inneburit en hög arbetsbelastning för Lennart Skoog och kollegorna på Falck Läkarbilar. Han har ett tydligt budskap att förmedla till andra inom vården som arbetar med pandemin.

– Testa, testa, testa. Jag kan inte nog understryka detta, det går inte att utesluta covid-19 med andra algoritmer.

Referenser

 

  1. Virology Journal volume 17, Article number: 177 (2020) Rapid SARS-CoV-2 antigen detection assay in comparison with real-time RT-PCR assay for laboratory diagnosis of COVID-19 in Thailand Chutikarn Chaimayo, Bualan Kaewnaphan, Nattaya Tanlieng, Niracha Athipanyasilp, Rujipas Sirijatuphat, Methee Chayakulkeeree, Nasikarn Angkasekwinai, Ruengpung Sutthent, Nattawut Puangpunngam, Theerawoot Tharmviboonsri, Orawan Pongraweewan, Suebwong Chuthapisith, Yongyut Sirivatanauksorn, Wannee Kantakamalakul & Navin Horthongkham https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01452-5
  2. Folkhälsomyndigheten Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 Version 2, 2020-12-17 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf
  3. Folkhälsomyndigheten Nya varianter av SARS-CoV-2 (december 2020– ), https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/nya-varianter-av-sars-cov-2