Partnerskap med Roche Diagnostics i Sverige
Tillsammans för en hållbar hälso- och sjukvård

En aktör kan inte ensam utveckla hälso- och sjukvården. Tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen säkerställer vi att den kunskap och beprövade erfarenhet som finns kring diagnostik också används. 

I många fall behövs flera aktörer för att kunna möta de behov vi ser i hälso- och sjukvården, vilket har gett oss mångårig erfarenhet av långsiktiga partnerskap. Upptaget av nya biomarkörer, besluts- och it-stöd samt arbetssätt tar i många fall lång tid. Vi behöver därför samarbeta mer för att tidigare skapa värde för patienter och samhället.

Gemensamt arbetar vi för en hög följsamhet till nationella riktlinjer och för att driva vården framåt genom bättre beslutsunderlag i hela vårdkedjan - från prevention, till diagnossättning, behandlingsval, uppföljning och egenvård. Tillsammans får vi en helhetssyn och kan åstadkomma den effektivitet som behövs i hela vårdkedjan.

 

Med verksamheten – för patienten och samhället

Vi sätter gemensamma mätbara mål för vårt arbete – och utarbetar tillsammans strategier för hur de ska uppnås. Genom tvärfunktionella förbättringsprocesser ser vi över hela vårdkedjan. Vi skapar engagerande samarbeten mellan vårdenheter och discipliner med den gemensamma utgångspunkten att rätt använd och effektiv diagnostik också ger den bästa vårdkvaliteten.

Det kan till exempel innebära att vi tillsammans arbetar med hjärtsviktsvården och ser från primärvård till specialistvård – så att rätt insatser görs i rätt tid för rätt patient. Men det kan också innebära att vi tillsammans ser över och förbättrar processer på laboratoriemedicin eller att vi inför vintersäsongen tillsammans säkerställer snabbare handläggning av influensapatienter på akuten.

 

Tillgänglig kunskap ska användas

Vi vet att implementering av en ny diagnostisk analysmetod/biomarkör handlar om mer än att se till att det finns tillgängligt på analysplattformen. Vi har ett dedikerat team av leanutbildade och praktiskt inriktade konsulter som tillsammans med vårdpersonal på plats kan förändra arbetssätt och implementera nya lösningar. Tillsammans säkerställer vi att förankring, förståelse och vilja finns så att införda test verkligen används på sjukhus och i primärvård. Roche Diagnostics levererar inte åtgärdsförslag – vi genomför förbättringsaktiviteter tillsammans med den kliniska verksamheten och andra partners.

Genom partnerskap strävar vi efter ett friskt Sverige och en hållbar hälso- och sjukvård – både idag och i framtiden. 

Relaterade artiklar
Robert Winroth

Västerbotten visar vägen till innovation

Region Västerbotten bryter ny mark genom att i partnerskap med näringslivet föra in innovationer i vården. Genom att parterna delade på både investeringarna och det värde som skapades fick patienter som stod på blodförtunnande läkemedel möjlighet till egenvård samtidigt som vårdprocessen blev mer kostnadseffektiv.