En åldrande befolkning skapar nya utmaningar för vården

I Sverige har medellivslängden ökat från 75 till 83 år de senaste 48 åren. År 2060 beräknas medellivslängden vara 88 år. Det ökade antalet äldre – och kroniskt sjuka - leder till ett ökat krav på effektivitet för alla steg i vårdkedjan, inte minst på diagnostiken.

Världens befolkning åldras snabbt, vilket medför stora utmaningar för hälso- och sjukvården. År 1970 var medellivslängden i Sverige cirka 75 år, år 2018 var den cirka 83 år [1]. År 2060 prognosticeras en medellivslängd på  cirka 88 år [2].

 

Nästan varannan lever med en kronisk sjukdom
Myndigheten för vårdanalys uppger att närmare halva Sveriges befolkning och var femte person under 20 år har minst en kronisk sjukdom [3]. De står för en majoritet av sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaden; cirka 80-85 procent av en regions totala vårdkostnader [3]. En fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom [3]. De multisjuka står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar [3].

 

För närvarande diagnostiseras över 60 0000 individer med cancer varje år [4]. Om 20 år beräknas samma siffra ha ökat till 100 000 [5].  Allt fler drabbas också av andra kroniska sjukdomar, som diabetes och KOL [7]. I och med att vi får en åldrande befolkning kommer kraven på sjukvården att öka i hela vårdkedjan. Från diagnostik till behandling. Samhällets kostnad för cancer väntas  år 2040 kunna uppgå till drygt 68 miljarder kronor, en siffra som kan ställas mot 36 miljarder kronor år 2013 [6].

 

Det ökade antalet kroniskt sjuka leder till ett ökat krav på effektivitet för alla steg i vårdkedjan, inte minst på laboratorier. Genom välutvecklade screeningtest och avancerad diagnostik kan fler och fler människor diagnostiseras i ett tidigt stadium med en större chans att bli behandlade i tid. För att kunna göra det bästa möjliga av begränsade resurser måste laboratorierna fungera så effektivt som möjligt – men rätt tester måste också tas i rätt tid och på rätt plats i sjukvården. Det finns ett stort behov av en mer effektiv, nära och sammanhållen vård.

 

Referenser

1.       SCB. Medellivslängden i Sverige. 2019-03-21. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

2.       SCB. Hög medellivslängd i Sverige. 2017-03-06 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/

3.       Vårdanalys. Vip i vården? Rapport 2014:2. https://www.vardanalys.se/rapporter/vip-i-varden/

4.       Socialstyrelsen. Statistik om nyupptäckta cancerfall 2017. 2018-12-18 Art.nr: 2018-12-50. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2018-12-50.pdf

5.       Cancerfonden. Över 60 000 drabbades av cancer 2016. 2018-03-21. https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/statistik/over-60-000-drabbades-av-cancer-2016

6.       Cancerfonden. Cancerkostnaderna fördubblas fram till 2040. 2016-04-06. https://www.cancerfonden.se/press/cancerkostnaderna-fordubblas-fram-till-2040

7.       Socialstyrelsen. Cancer i siffror 2018. https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-6-10