Mer data ger en allt tydligare bild för varje individ

Utveckling av diagnostiken möjliggör en precisare behandling.

Data från varje patient har alltid varit viktig för de beslut som ska tas i vården. För att diagnostisera cancer, infektioner och andra sjukdomar tas prover på patienten och olika tester genomförs i laboratoriet. Med en utvecklad diagnostik följde att stora grupper patienter med samma sjukdom fick likvärdig behandling. För vissa patientgrupper gav detta ett snabbt omhändertagande och effektiv behandling. För andra har det inneburit att olika behandlingar successivt har provats för att hitta rätt behandling för just den individen.

 

Vi kan bättra förutsäga resultat
Nu börjar vi också diagnostisera sjukdomar på molekylär nivå. Tillvägagångssättet för behandlingsval har därmed i grunden förändrats. Läkare kan identifiera sjukdomsfaktorer och därför bättre förutsäga hur väl en patient skulle svara på en behandling.

 

Samtidigt har behandlingsalternativen blivit fler och mer riktade. Med biomarkörer kan vi nu i större grad identifiera de subgrupper av patienter som bäst skulle kunna tillgodogöra sig nya behandlingar, exempelvis de som har en viss genmutation och därför svarar på en viss cancerbehandling. Test och läkemedel kan kombineras, ett exempel på det är PD-L1-test vid bröstcancer. Vi kan också utesluta vilka patienter som inte är lämpade för behandling eller som löper mindre risk att insjukna i en viss sjukdom, till exempel preeklampsi.

 

Allt mer data
Idag möts vi av data från fler och nya källor. Allt från detaljer om det mänskliga genomet till digitala journaler flyttar ständigt gränserna för vad som är och kommer att vara möjligt inom medicinsk forskning och patientvård. När mycket mer information fångas, lagras och analyseras så kan vi lära oss hur sjukdomar manifesterar sig, hur patienter upplever dem dagligen och vilka behandlingar som har potential att vara effektiva för vilken individ. Med ny teknik och mer data får patienten också själv större möjlighet att övervaka, analysera och förutse sin sjukdom till exempel via appar.

Med mer data kan vi alltså uppnå en mycket tydligare, skarpare bild av varje patient, deras sjukdom och sjukdomsförloppet över tid - som att flytta från en kornig bild till ett superhögupplöst fotografi. Ny teknik och mer data innebär också nya möjligheter att skapa användarvänliga och snabba beslutsstöd för läkare och annan vårdpersonal.