Studie utvärderar risk hos patienter med förmaksflimmer

I Sverige insjuknar årligen över 20 000 personer i stroke [1]. Stroke är därmed en av våra största folksjukdomar. En av riskfaktorerna för stroke är förmaksflimmer. Just nu pågår en stor prospektiv randomiserad studie av patienter med förmaksflimmer, där biomarkörbaserade riskmodeller (ABC-risk scores) ska utvärdera enskilda förmaksflimmerpatienters risk för såväl stroke som blödning samt ge behandlingsrekommendation [2].

 

I studien, som beräknas pågå till år 2024 på cirka 40 sjukhus/vårdenheter i Sverige, kommer omkring 6 500 patienter med förmaksflimmer att delta.

 

 

Referenser

1. Folkhälsomyndigheten, Insjuknande i stroke. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/insjuknande-i-stroke/  Informationen hämtad 2022-01-18.

 

2. ABC AF-studien. https://www.ucr.uu.se/abcafstudy/ Informationen hämtad 
2022-01-18.