Nyheter

Snabbantigentester för covid-19 kan vara värdefullt komplement till PCR

Snabbantigentester för covid-19 kan vara värdefullt komplement till PCR
Tidig påvisning av pågående covid-19 är en viktig åtgärd för att kunna minska smittans spridning i samhället. PCR-tester är grunden i teststrategin och den mest träffsäkra och känsliga metoden [1,2]. Men med mycket stor efterfrågan på PCR-diagnostik kan antigentester bli ett värdefullt komplement  för att påvisa pågående sars-cov-2-infektion [1,2]. Provtagningen för antigentester behöver göras av hälso- och sjukvårdpersonal [3]. Roches snabbantigentest kräver inte något analysinstrument och kan ge svar på 15-30 minuter [4].
 

Som ett stöd för regionernas arbete med att intensifiera och effektivisera testningen har Folkhälsomyndigheten den 17 december 2020 uppdaterat sin vägledning kring användning av antigentester [3].  Vägledningen lyfter nu bland annat regelbunden screening av vård- och omsorgspersonal i känsliga miljöer som ett användningsområde.

“Med regelbunden screening av personal kan man fånga upp potentiellt smittsamma personer som inte upplever symtom. Generellt är de antigentester som finns tillgängliga idag dock inte framtagna för testning av asymtomatiska personer. Screening ska ses som en tilläggsåtgärd och ett komplement till övriga skyddsåtgärder på arbetsplatsen.”,skriver myndigheten.

Som myndigheten konstaterar har alltså tillgängliga antigentester i Sverige ännu inte validerats för användning hos asymtomatiska personer och testernas prestanda kan bara garanteras under de förhållanden och för de provmaterial som har specificerat av tillverkarna i CE-märkningen [3].

 

Antigentester från Roche

Roche tillhandahåller idag ett snabbantigentest för att påvisa pågående infektion med sars-cov-2 [4].  Snabbtestet kan användas och analyseras patientnära på exempelvis en vårdcentral, en akutmottagning, en arbetsplats i vård- eller omsorg eller annat provtagningsställe som vårdgivare ordnar. Testet är avsett att detektera antigen från sars-CoV-2 i prov som är taget med pinne i näshålan, så kallat nasofaryngealt prov. Testet är CE-märkt för testning av symptomatiska patienter respektive för att testa asymtomatiska personer som har utsatts för en smittorisk (exempelvis vid smittspårning). 

Ytterligare ett antigentest, ett plattformsbaserat sådant (en laboratorieanalys), beräknas lanseras i Sverige i slutet av januari. Båda varianterna behöver hanteras av hälso- och sjukvårdspersonal. Roche tillhandahåller inte några hemtester/självtester för covid-19.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Vägledning för användning av antigentester vid covid-19. 2020-11-26 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-anvandning-av-antigentester-vid-covid-19/
  2. Folkhälsomyndigheten.Testning för covid-19. 2020-11-27 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/
  3. Uppdaterad vägledning om antigentester för påvisning av covid-19. Nyhet 2020-12-17 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/uppdaterad-vagledning-om-antigentester-for-pavisning-av-covid-19/
  4. Roche. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test. Reliable, rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of specific antigens of SARS-CoV-2. Produktinformation 2020 https://diagnostics.roche.com/se/sv/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-test.html