Artikel

Tema Alzheimers sjukdom

Kunskapen om Alzheimers sjukdom behöver uppmärksammas och spridas. Därför arrangerade Roche Diagnostics och professor Kaj Blennow med flera,  tvärvetenskapliga seminarier i ämnet för vårdpersonal som arbetar på minnesmottagningar och laboratoriepersonal. De inbjudna föreläsarna höll högt uppskattade presentationer.

 

En gedigen agenda inom skilda ämnesområden och med intressanta infallsvinklar avhandlades och diskuterades under seminariet. Under programpunkten Alzheimers sjukdom, klinisk bild, förlopp och diagnoskriterier diskuterades den kliniska bilden, det vill säga patientens subjektiva upplevelse i vardagen, anhörigas observationer av kognitiva förändringar samt en redogörelse av de objektiva sjukdomstecken (diagnostiska kriterier) som bedömts av läkare. Det framkom att nya diagnostiska kriterier är mer anpassade till en tidig diagnostik1

Presentationen Biomarkörer i likvor och blod vid Alzheimers sjukdom gav en överblick över olika biomarkörer samt dess användbarhet och tolkning.2

Föredraget Riskfaktorer och prevention belyste riskfaktorer men också vilka positiva effekter skyddande faktorerna såsom fysisk och mental aktivitet, sociala kontakter, näringsriktig kost och utbildning har för att bromsa upp eller senarelägga kognitiv försämring. Hur dessa förebyggande faktorer kan påverka en äldre befolkning har presenterats i FINGER-studien. 3 

Den spännande presentationen Amyloid och tau PET imaging vid Alzheimers sjukdom tog upp ämnet om molekylär “hjärn imaging” där utvecklingen sker snabbt och där ny unik kunskap skapas om patologiska mekanismer i hjärnan. Detta kan komma till gagn vid  utveckling av  nya diagnostiska biomarkörer för applikation i klinisk praxis, men även vid läkemedelsutveckling. Molekylär imaging (PET)  har skapat  nya möjligheter att upptäcka och förstå Alzheimers sjukdom tack vare visualisering, in vivo, av amyloida plack i hjärnan. Studier har visat att det tar 20-30 år från det att beta-amyloid nivåerna i hjärnan ökar tills dess kognitiv svikt utvecklas.4 När minnesbesvären börjar bli tydliga har amyloidnivån redan nått en platå. 5

Under programpunkten SveDem registret och nya fynd gällande kolinesterashämmare gavs en inblick i det nationella kvalitetsregistret. Registret som har funnits sedan 2007, har som mål att förbättra demensvården i Sverige. En av ideerna med registret är att det skall gå att följa patienten genom hela vårdkedjan. Alla sjukvårdsenheter som vårdar och behandlar patienter med demenssjukdom kan använda registret vid till exempel uppföljning av enhetens eget arbete eller studera hur andra län arbetar med demensvård. 

Till sist gavs en uppdatering om nya kommande sjukdomsmodifierande läkemedel. Vikten av fortsatt forskning i området poängterades.

 

Referenser

 

  1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. American Psychiatric Association
  2. Kaj Blennow. En praktisk guide för användning av biomarkörer i likvor och blod vid Alzheimers sjukdom, Kaj Blennow, 2022
  3. Lancet, A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Volume 385, Issue 9984, 6–12 June 2015, Pages 2255-2263FINGER study, Tiia Ngandu PhD a c, Jenni Lehtisalo MSc a, Alina Solomon PhD c d f, Esko Levälahti MSc a, Satu Ahtiluoto MD a, Prof Riitta Antikainen PhD g h i et al.   https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673615604615 (Information hämtad 2022-12-10)
  4. JAMA NETWORK. Prevalence of Cerebral Amyloid Pathology in Persons Without Dementia. A Meta-analysis. Willemijn J. Jansen, MSc1; Rik Ossenkoppele, PhD2,3,4,5; Dirk L. Knol, PhD6; et al. JAMA. 2015;313(19):1924-1938.  doi:10.1001/jama.2015.4668  https://jamanetwork.com/journals/jama/articha le-abstract/2293295 (Information hämtad 2022-12-10)
  5. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Serial PIB and MRI in normal, mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: implications for sequence of pathological events in Alzheimer's disease. Brain. 2009 May; 132(5): 1355-1365. Clifford R. Jack, Jr, 1 Val J. Lowe,1 Stephen D. Weigand,2 Heather J. Wiste,2 Matthew L. Senjem,1 David S. Knopman et al.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2677798/ (Information hämtad 2022-12-10)