Roche Diagnostics åtgärder med anledning av covid-19

Så motverkar vi spridningen av nya coronaviruset sars-CoV-2

Diagnostik är navet i sjukvården. Roche Diagnostics Sverige arbetar tillsammans med myndigheter och hälso- och sjukvården för att säkerställa att all nödvändig diagnostik ska kunna ske i denna situation med utbrottet av nya coronaviruset sars-CoV-2/covid-19-sjukdomen.

 

All Roche Diagnostics verksamhet i Sverige är igång. Vi följer koncernens pandemiplan, våra affärskontinuitetsplaner och vi utvärderar och övervakar aktivt situationen med utbrottet av sars-CoV-2 i Sverige och globalt.

För att minimera risken för smittspridning bland såväl oss medarbetare, som vårdpersonal och i samhället i övrigt har vi infört försiktighetsåtgärder såsom att i möjligaste mån genomföra vårt arbete virtuellt.

Roche Diagnostics arbetar i Sverige i enlighet med Folkhälomyndighetens strategi. För att stödja största möjliga testning av prioriterade grupper levererar vi i första hand covid-19-relaterade produkter till kliniska laboratorier med pågående drift i/åt den svenska hälso- och sjukvården. Det gäller både för våra PCR-tester och antikroppstester.

Det är fortsatt en mycket hög global efterfrågan på produkter för molekylärbiologisk diagnostik av covid-19. Vi välkomnar alla de goda initiativ som tas av olika aktörer. För att skapa kontinuitet i diagnostiken, i en situation som kan komma att fortgå ett bra tag framöver, behöver vården ha stöd från många olika leverantörer.

 

Laboratorietest för att påvisa antikroppar

Roche har utvecklat ett serologiskt test för att påvisa antikroppar hos personer som har blivit infekterade av sars-cov-2-viruset. Testet CE-IVD-märktes i slutet av april och får därmed användas i Sverige. Det är en laboratorieanalys där antikroppar detekteras från ett blodprov. Testet kan köras på laboratorieinstrument som idag finns i de flesta regioner i Sverige. Det är alltså inte ett snabbtest eller självtest.

Antikroppstest kan vara ett viktigt beslutsunderlag för att vidta rätt samhällsåtgärder under pandemin samt för att bygga upp kunskap och beredskap.

 

Efterfrågan på produkter för diagnostik av sars-Cov-2 är mycket stor

Vi har just nu en extraordinär situation när det gäller molekylärbiologisk diagnostik, med ett stort tryck på hälso- och sjukvården i hela världen. Roche är en av de större leverantörerna i Sverige gällande sådan diagnostik av virus och andra patogener.

Det finns flera leverantörer till den svenska hälso- och sjukvården avseende produkter relaterade till diagnostik av covid-19. Roche tillhandahåller lösningar (instrument, reagens och förbrukningsartiklar) både för att rena fram och för att påvisa det nya coronaviruset sars-CoV-2. Störst efterfrågan är det idag på de av våra reagenser och förbrukningsvaror (såsom processplattor) till MagNA Pure som i många laboratorier bland annat används för att rena fram (extrahera) sars-CoV-2-virusets RNA.Vi ser också en hög efterfrågan på testkit för sars-Cov-2 och förbrukningsmaterial till cobas 6800.

Vi har i vår globala tillverkning etablerat en dygnet runt-verksamhet som arbetar för att kunna leverera så snabbt som möjligt. Efterfrågan är dock större än vår produktionskapacitet, både just nu och för en överskådlig tid framåt.

Vi för en kontinuerlig dialog med hälso- och sjukvården om deras behov och lagerstatus, och vi fördelar aktivt produkterna för att säkerställa tillgång hos alla våra kunder.

Vi uppmuntrar laboratorier till en mångfald av plattformar för PCR-testning för en långsiktigt hållbar drift och för att ha möjligheten att successivt öka till större testvolymer, i enlighet med målen i den nationella teststrategin.

 

Övriga diagnostiska produkter

I övrigt ser vi just nu i Sverige inte några leveransbegränsningar av Roches diagnostiska produkter till följd av nya coronaviruset. För att undvika framtida bristsituationer uppmanar vi våra kunder att inte bunkra och alltså endast lägga beställningar utifrån sina faktiska behov.

Vi följer löpande utvecklingen i världen och utvärderar på daglig basis med stöd av våra affärskontinuitetsplaner vilka åtgärder som kan behövas. Vi har genomfört en riskkartläggning bland våra underleverantörer i Sverige. Vi har konstaterat att det finns en god beredskap hos dem och vi har fått bekräftat en fortsatt god leveranskontinuitet.

 

Gällande installation, service och underhåll

Akutservice som behöver ske på plats kommer att prioriteras och fortgå som vanligt. Vi delar upp våra servicetekniker i olika åtskilda team för att riskminimera och säkerställa kontinuitet, vilket kan innebär att våra kunder får besök av en annan av våra medarbetare än de brukar.

Underhållsservice och installationer/avinstallationer av system, som inte är relaterade till diagnostik av sars-CoV-2 eller på annat sätt kritiska, kommer att prioriteras om tillsvidare. Vi följer noga utvecklingen och håller nära kontakt med hälso- och sjukvårdens verksamheter så att vi vid behov kan vidta nödvändiga åtgärder.

 

Om frakt

Gällande internationell frakt så följer Roche de råd som ges av Världshälsoorganisationen (WHO), och US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 1,2. Enligt dem finns det för närvarande inga bevis som stödjer att det finns risk för överföring av sars-CoV-2 (covid-19) i samband med importerade varor.

 

Om medarbetare

Roche uppmanar anställda att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för att skydda sig själva och andra från viruset. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska medarbetare inte gå till jobbet när de är det minsta sjuka/har symptom - det innebär självfallet att de varken ska gå till kontoret eller till svensk hälso- och sjukvård.

På Roche Diagnostics i Sverige har vi begränsat internationella resor, och även resor och möten i Sverige, till att endast ske i affärskritiska lägen. Vi uppmanar alla medarbetare att jobba hemifrån när så är möjligt och att hålla externa möten virtuellt. Vissa affärskritiska aktiviteter (såsom akutservice) behöver fortfarande ske på plats i vården för att säkerställa att nödvändig diagnostik kan ske.

Vår personal som besöker laboratorier för service, underhåll och installation uppmanas använda adekvat personlig skyddsutrustning samt att följa hygienrutiner och instruktioner från verksamheten de besöker.